ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบ 3 สนาม สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> เจาะประเด็น กฎหมายภาษีอากร พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)

ชื่อไฟล์ : คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
หมวด : เจาะประเด็น กฎหมายภาษีอากร พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 17 และกลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 


รายละเอียด

คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

บทนำ
 
บทที่ 1 โครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร
 
-1. ส่วนที่ว่าด้วย "ผู้เสียภาษี"
 
--1.1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 
--1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 
--1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
--1.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 
-2. ส่วนที่ว่าด้วย "ฐานภาษี"
 
--2.1 ฐานรายได้ (Income Base)
 
--2.2 ฐานการบริโภค (Consumption Base)
 
--2.3 ฐานความมั่งคั่ง (Wealth Base)
 
--2.4 ฐานอื่น ๆ (Other Base)
 
-3. ส่วนที่ว่าด้วย "อัตราภาษี"
 
--3.1 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 
--3.2 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
 
--3.3 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
--3.4 อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ
 
-4. ส่วนที่ว่าด้วย "วิธีเสียภาษี"
 
--4.1 วิธีประเมินตนเอง
 
--4.2 วิธีหักภาษี ณ ที่จ่าย
 
--4.3 วิธีประเมินโดยเจ้าพนักงานประเมิน
 
-5. ส่วนที่ว่าด้วย "วิธีหาข้อยุติในปัญหาภาษีที่เกิดขึ้น"
 
-6. ส่วนที่ว่าด้วย "การบังคับให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายภาษีอากร"
 
บทที่ 2 การตีความกฎหมายภาษีอากร
 
-1. กฎหมายภาษีอากรต้องตีความโดยเคร่งครัด
 
-2. การตีความกฎหมายภาษีอากรต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติ
 
-3. การตีความกฎหมายภาษีอากรต้องคำนึงถึงความเป็นเอกเทศของกฎหมายภาษีอากร
 
-4. การตีความกฎหมายภาษีอากรไม่ต้องคำนึงถึงหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งเจตนาเสมอไป
 
-5. การตีความคำที่กฎหมายภาษีอากรมิได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษจะต้องตีความตามความหมายที่เข้าใจกันอยู่ทั่วไปหรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้บัญญัติไว้
 
-6. การตีความตามหลักเกณฑ์ที่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะ
 
บทที่ 3 ผลย้อนหลังของกฎหมายภาษีอากร
 
-1. ผลย้อนหลังของกฎหมายภาษีอากรเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญา
 
-2. ผลย้อนหลังของกฎหมายภาษีอากรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร
 
บทที่ 4 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)
 
-1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
 
--1.1 บุคคลธรรมดา
 
--1.2 ผู้ถึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษี
 
--1.3 กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง
 
--1.4 ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
 
--1.5 วิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
 
-2. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับผู้เสียภาษี
 
--2.1 หลักถิ่นที่อยู่
 
---2.1.1 มีเงินได้เนื่องจากหน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศ
 
---2.1.2 มีเงินได้เนื่องจากกิจการที่ทำในต่างประเทศ
 
---2.1.3 มีเงินได้เนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ
 
--2.2 หลักแหล่งเงินได้
 
---2.2.1 มีเงินได้เนื่องจากหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทย
 
---2.2.2 มีเงินได้เนื่องจากกิจการที่ทำในประเทศไทย
 
---2.2.3 มีเงินได้เนื่องจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทย
 
---2.2.4 มีเงินได้เนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย
 
-3. ฐานภาษี
 
--3.1 ความหมายของเงินได้พึงประเมิน
 
---3.1.1 ความหมายในแง่เศรษฐศาสตร์และวิชาการบัญชี
 
---3.1.2 ความหมายในแง่กฎหมาย
 
---3.1.3 เงินได้พึงประเมินจะต้องเป็นสิ่งที่ได้รับมาจริง
 
--3.2 ประเภทเงินได้พึงประเมิน
 
---3.2.1 เงินได้ประเภทที่ 1
 
---3.2.2 เงินได้ประเภทที่ 2
 
---3.2.3 เงินได้ประเภทที่ 3
 
---3.2.4 เงินได้ประเภทที่ 4
 
---3.2.5 เงินได้ประเภทที่ 5
 
---3.2.6 เงินได้ประเภทที่ 6
 
---3.2.7 เงินได้ประเภทที่ 7
 
---3.2.8 เงินได้ประเภทที่ 8
 
--3.3 เงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
 
---3.3.1 การยกเว้นตามมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร
 
---3.2.2 การยกเว้นโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)
 
---3.3.3 การยกเว้นโดยพระราชกฤษฎีกา
 
---3.3.4 การยกเว้นโดยพระราชบัญญัติ
 
---3.3.5 หน้าที่นำสืบเกี่ยวกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 
---3.3.6 การบรรยายฟ้องเกี่ยวกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 
--3.4 เมื่อใดจึงจะถือว่ามีเงินได้พึงประเมินเกิดขึ้น (การรับรู้เงินได้พึงประเมิน)
 
---3.4.1 เกณฑ์เงินสด
 
---3.4.2 เกณฑ์สิทธิ
 
--3.5 ค่าใช้จ่าย (Deduction)
 
---3.5.1 การหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา (Standard Deduction)
 
---3.5.2 การหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร (Necessary and Reasonable Expenses)
 
--3.6 ค่าลดหย่อน (Allowances หรือ Exemptions)
 
---3.6.1 ค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้
 
---3.6.2 ค่าลดหย่อนคู่สมรส
 
---3.6.3 ค่าลดหย่อนบุตร
 
---3.6.4 ค่าลดหย่อนเพื่อการศึกษาของบุตร
 
---3.6.5 ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต
 
---3.6.6 ค่าลดหย่อนเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
---3.6.7 ค่าลดหย่อนเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 
---3.6.8 ค่าลดหย่อนเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
 
---3.6.9 ค่าลดหย่อนเงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม
 
---3.6.10 ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย
 
---3.6.11 ค่าลดหย่อนการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
 
---3.6.12 ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพของบิดามารดา
 
---3.6.13 ค่าลดหย่อนการอุปการะเลี้ยงดูคู่สมรส บิดา มารดา บุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสซึ่งเป็นคนพิการหรือคนทุพพลภาพ
 
---3.6.14 ค่าลดหย่อนการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund หรือ RMF)
 
---3.6.15 ค่าลดหย่อนการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund หรือ LTF)
 
---3.6.16 ค่าลดหย่อนเงินบริจาค
 
-4. วิธีเสียภาษี
 
--4.1 วิธีประเมินตนเอง
 
---4.1.1 การเสียภาษีประจำปี
 
---4.1.2 การเสียภาษีครึ่งปีหรือกลางปี
 
---4.1.3 การเสียภาษีของสามีและภริยา
 
---4.1.4 การเสียภาษีก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการ
 
---4.1.5 การผ่อนชำระภาษีเป็นงวด
 
--4.2 วิธีหักภาษี ณ ที่จ่าย
 
---4.2.1 การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามบทบัญญัติของประมวลรัษฎากร
 
---4.2.2 การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งของอธิบดีกรมสรรพากร
 
--4.3 วิธีประเมินโดยเจ้าพนักงานประเมิน
 
---4.3.1 การประเมินโดยมีการออกหมายเรียก
 
---4.3.2 การประเมินโดยไม่มีการออกหมายเรียก
 
---4.3.3 การประเมินโดยวิธีพิเศษ
 
---4.3.4 การประเมินจากหนังสือสำคัญ
 
-5. การอุทธรณ์
 
--5.1 การอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์
 
--5.2 การอุทธรณ์ต่อศาล
 
บทที่ 5 ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)
 
-1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
 
--1.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
 
--1.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 
--1.3 บริษัทจำกัด
 
--1.4 บริษัทมหาชนจำกัด
 
--1.5 กิจการซึ่งดำเนินการเป็นทางค้าหรือหากำไรโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การของรัฐบาลต่างประเทศหรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
 
--1.6 กิจการร่วมค้า (Joint Venture)
 
--1.7 มูลนิธิหรือสมาคมที่มิใช่องค์การสาธารณกุศลตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 
--1.8 นิติบุคคลอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 
-2. ฐานภาษี
 
--2.1 รายได้ (INCOME)
 
---2.1.1 รายได้ที่กฎหมายและเจ้าพนักงานประเมินกำหนด
 
---2.1.2 รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 
--2.2 รายจ่าย (Expense)
 
---2.2.1 รายจ่ายเพื่อหากำไร
 
---2.2.2 รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน
 
--2.3 การรับรู้รายได้และรายจ่าย
 
--2.4 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ
 
--2.5 รายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ
 
-3. วิธีเสียภาษี
 
--3.1 วิธีประเมินตนเอง
 
---3.1.1 วิธีเสียจากฐานกำไรสุทธิ
 
---3.1.2 วิธีเสียจากฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ
 
---3.1.3 วิธีเสียจากฐานกำไรส่งออกหรือการจำหน่ายเงินกำไร
 
--3.2 วิธีหักภาษี ณ ที่จ่าย
 
---3.2.1 การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 69 ทวิ
 
---3.2.2 การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 69 ตรี
 
---3.2.3 การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 70
 
---3.2.4 การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งของอธิบดีกรมสรรพากร
 
--3.3 วิธีประเมินโดยเจ้าพนักงานประเมิน
 
---3.3.1 วิธีประเมินก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการ
 
---3.3.2 วิธีประเมินภายหลังกำหนดเวลายื่นรายการ
 
---3.3.3 วิธีประเมินจากยอดรายรับหรือยอดขายก่อนหักรายจ่ายใด ๆ
 
-4. การอุทธรณ์
 
--4.1 การอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
 
--4.2 การอุทธรณ์ต่อศาล
 
-5. บัญชีภาษีอากร (Tax Accounting)
 
--5.1 ความแตกต่างระหว่างบัญชีภาษีอากรกับบัญชีการเงิน
 
--5.2 มูลเหตุที่ทำให้หลักบัญชีภาษีอากรกับหลักบัญชีการเงินแตกต่างกัน
 
---5.2.1 รายได้บางรายการ หลักบัญชีการเงินไม่ถือเป็นรายได้ แต่หลักบัญชีภาษีอากรถือเป็นรายได้
 
---5.2.2 รายได้บางรายการ หลักบัญชีการเงินถือเป็นรายได้ แต่หลักบัญชีภาษีอากรกลับไม่ถือเป็นรายได้
 
---5.2.3 รายจ่ายบางรายการ หลักบัญชีการเงินถือเป็นรายจ่าย แต่หลักบัญชีภาษีอากรไม่ยอมให้ถือเป็นรายจ่าย หรือยอมให้ถือเป็นรายจ่ายเพียงบางส่วน
 
---5.2.4 รายจ่ายบางรายการ หลักบัญชีภาษีอากรยอมให้หักเป็นรายจ่ายได้มากกว่าหลักบัญชีการเงิน
 
---5.2.5 ทรัพย์สินและหนี้สินบางรายการ หลักบัญชีการเงินกับหลักภาษีอากรถือปฏิบัติแตกต่างกัน ผลก็คือทำให้กำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางภาษีกับทางบัญชีแตกต่างกัน
 
---5.2.6 การรับรู้รายได้และรายจ่ายบางกรณี หลักบัญชีการเงินกับหลักบัญชีภาษีอากรถือปฏิบัติแตกต่างกัน
 
--5.3 การปรับปรุงกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางภาษี
 
-6. ภาษีอากรระหว่างประเทศ (International Taxation)
 
--6.1 การเสียภาษีกรณีประกอบกิจการในประเทศไทย
 
--6.2 การเสียภาษีกรณีมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย
 
--6.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มกับธุรกรรมระหว่างประเทศ
 
--6.4 อนุสัญญาภาษีซ้อน (Double Taxation Agreement)
 
บทที่ 6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)
 
-1. กิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
--1.1 การขายสินค้า
 
---1.1.1 การแถมสินค้า
 
---1.1.2 การแจกหรือให้สินค้าเป็นรางวัล
 
---1.1.3 ของขวัญ ของชำร่วย
 
---1.1.4 การแจกสินค้าตัวอย่างเพื่อส่งเสริมการขาย
 
---1.1.5 การให้บัตรกำนัล คูปอง
 
---1.1.6 การให้ทดลองใช้สินค้า
 
---1.1.7 การนำสินค้าไปใช้
 
--1.2 การให้บริการ
 
--1.3 การนำเข้าสินค้า
 
-2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
 
--2.1 ผู้นำเข้า
 
--2.2 ผู้ประกอบการ
 
-3. กิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
--3.1 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81
 
---3.1.1 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (1)
 
---3.1.2 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (2)
 
--3.2 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81/1
 
--3.3 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกา
 
-4. ฐานภาษี
 
-5. อัตราภาษี
 
-6. วิธีเสียภาษี
 
--6.1 หน้าที่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
 
--6.2 หน้าที่จัดทำใบกำกับภาษี (Tax Invoice)
 
--6.3 หน้าที่จัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
 
--6.4 หน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี
 
-7. การประเมิน
 
-8. การอุทธรณ์
 
บทที่ 7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax)
 
-1. กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
 
-2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
 
-3. กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
 
-4. กิจการเฉพาะอย่างที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
-5. ฐานภาษี
 
-6. อัตราภาษี
 
-7. การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
 
-8. การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
 
-9. การจัดทำรายการและการออกใบรับ (Receipts)
 
-10. การประเมิน
 
-11. การอุทธรณ์
 
บทที่ 8 การวางแผนภาษีอากร การหนีภาษีอากร และการหลีกภาษีอากร
 
-1. ความหมายของการวางแผนภาษีอากร (Tax Planning)
 
-2. ความหมายของการหนีภาษี (Tax Evasion หรือ Tax Dogging)
 
-3. ความหมายของการหลีกภาษีอากร (Tax Avoidance หรือ Tax Minimization)
 
-4. ข้อแตกต่างระหว่างการหนีภาษีอากรกับการหลีกภาษีอากร
 
-5. วัตถุประสงค์ของการวางแผนภาษีอากร
 
-6. กรณีศึกษา (Case Studies)
 
บทที่ 9 มาตรการต่อต้านการหลีกภาษีอากร (Anti-tax Avoidance Measure)
 
-1. หลักเจตนารมณ์ของกฎหมายสำคัญกว่ารูปแบบ (Abuse of Law Doctrine หรือ Abuse of legal Form Doctrine)
 
-2. หลักเนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบ (Substance over Form Doctrine)
 
-3. หลักวัตถุประสงค์สุดท้ายเพื่อการหลีกภาษีอากร (Fiscal Nullity Doctrine หรือ Ramsay Principle)
 
-4. หลักผลลัพธ์สุดท้าย (Step Transaction Doctrine)
 
-5. หลักการไม่บังคับตามเจตนาลวงของคู่กรณี (Sham Transaction Principle)
 
-6. การบัญญัติกฎหมายต่อต้านการหลีกภาษีอากรที่ไม่บริสุทธิ์
 
-7. ประเทศไทยกับมาตรการต่อต้านการหลีกภาษีอากรที่ไม่บริสุทธิ์
 
-8. การใช้บทบัญญัติเกี่ยวกับการแสดงเจตนาลวงและนิติกรรมอำพรางต่อต้านการหลีกภาษีอากรที่ไม่บริสุทธิ์
 
-9. มาตรการต่อต้านการหลีกภาษีอากรกรณีแสวงหาสิทธิประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อนของประเทศอื่น (Treaty Shopping)
 
-10. มาตรการต่อต้านการหลีกภาษีอากรกรณีการตั้งบริษัทด้วยทุนจากหุ้นต่ำแต่การก่อหนี้สูง (Thin Capitalization)
 
บทที่ 10 การดำเนินคดีภาษีอากร
 
-1. เงื่อนไขการฟ้องคดีภาษีอากร
 
-2. วิธีการฟ้องคดีภาษีอากร
 
-3. การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีภาษีอากร
 
ภาคผนวก
 
-บทความเรื่อง
 
--1. การตีความกฎหมายภาษีอากรต้องตีความตามตัวอักษร หรือตีความตามเจตนารมณ์[ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม][ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม]
 
--2. การเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสหรัฐอเมริกาตามหลักสัญชาติและหลักถิ่นที่อยู่[ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม][ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม]
 
--3. การเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสหราชอาณาจักรตามหลักถิ่นที่อยู่และภูมิลำเนา[ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]
 
--4. หลักเกณฑ์การพิจารณาสถานที่เกิดแหล่งเงินได้เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา[ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม][ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม]
 
--5. หลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ (Resident) เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้[ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม][ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม]
 
--6. สาขาต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแทนสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศหรือไม่?[ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม][ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม]
 
ตารางสรุปภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

(แบ่งปันข้อมูล สำหรับทบทวนความรู้ ประกอบการศึกษา และเป็นแนวทางในการค้นคว้า อ้างอิง เปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบัน)

------------------

 


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 241 ครั้ง

 
คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม |เจาะประเด็น กฎหมายภาษีอากร พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม) ที่ LawSiam.com

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 22658 คน