ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบ 3 สนาม สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> เจาะประเด็น กฎหมายปกครอง พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)

ชื่อไฟล์ : ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง ฤทัย หงส์สิริ
หมวด : เจาะประเด็น กฎหมายปกครอง พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 17 และกลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 


รายละเอียด

ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง ฤทัย หงส์สิริ

(แบ่งปันข้อมูล สำหรับทบทวนความรู้ ประกอบการศึกษา และเป็นแนวทางในการค้นคว้า อ้างอิง เปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบัน)

------------------

ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง ฤทัย หงส์สิริ

 
1. ศาลปกครองคืออะไร
 
2. ทำไมต้องมีศาลปกครอง
 
-2.1 ศาลและตุลาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 
-2.2 วิธีพิจารณาคดีที่เหมาะสม
 
3. เมื่อไรต้องฟ้องคดีที่ศาลปกครอง
 
-3.1 คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
 
--3.1.1 คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำฝ่ายเดียวของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
---(1) ไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจ
 
---(2) ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
 
---(3) ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ
 
---(4) ไม่สุจริต
 
---(5) เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
 
---(6) สร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็น หรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร
 
---(7) ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
 
--3.1.2 คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
 
--3.1.3 คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
--3.1.4 คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
 
---3.1.4.1 สัญญาทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนด
 
---3.1.4.2 สัญญาทางปกครองโดยสภาพหรือที่เกิดจากการตีความของศาล
 
--3.1.5 คดีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลกระทำหรือละเว้นกระทำการ
 
--3.1.6 คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง
 
-3.2 คดีที่ไม่อยู่ใอำนาจของศาลปกครอง
 
--3.2.1 การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
 
--3.2.2 การดำเนินการของ๕ระกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
 
--3.2.3 คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลชำนัญพิเศษ
 
--3.2.4 คดีที่มีกฎหมายตัดอำนาจศาลปกครองไว้โดยเฉพาะ
 
--3.2.5 คดีอื่นๆ นอกจากคดีตาม 3.2.1-3.2.4
 
4. การฟ้องคดีปกครองนั้นต้องฟ้องที่ศาลไหน
 
-4.1 คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุด
 
--4.1.1 คดีพิพาทเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท
 
--4.1.2 คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
 
--4.1.3 คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุด
 
--4.1.4 คดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
 
-4.2 คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้น
 
--4.2.1 ศาลปกครองกลาง
 
--4.2.2 ศาลปกครองในภูมิภาค
 
--4.2.3 กรณีที่มีปัญหาเขตอำนาจศาลระหว่างศาลปกครองด้วยกันเองหรือกับศาลระบบอื่น
 
5. การดำเนินคดีที่ศาลปกครองต้องทำอย่างไร
 
-5.1 ลักษณะที่สำคัญของวิธีพิจารณาคดีปกครอง
 
--5.1.1 ระบบไต่สวน
 
--5.1.2 กระบวนพิจารณาทำเป็นลายลักษณ์อักษร
 
--5.1.3 ให้โอกาสคู่กรณีทราบข้อเท็จจริง โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานได้เต็มที่
 
--5.1.4 วิธีพิจารณาคดีที่เรียบง่าย รวดเร็ว และประหยัด
 
--5.1.5 วิธีพิจารณาที่มีกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลการปฏิบัติหน้าที่
 
--5.1.6 วิธีพิจารณาที่คำนึงถึงการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไปพร้อมกัน
 
-5.2 ขั้นตอนโดยย่อของการดำเนินคดีในศาลปกครอง
 
--5.2.1 การยื่นคำฟ้องและการตรวจรับคำฟ้อง
 
---5.2.1.1 การยื่นคำฟ้อง
 
----(1) วิธีการยื่นคำฟ้อง
 
-----(1.1) ยื่นคำฟ้องด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับฟ้อง ณ สำนักงานศาลปกครอง
 
-----(1.2) ยื่นคำฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
 
----(2) ลักษณะและเนื้อหาของคำฟ้อง
 
---5.2.1.2 การตรวจรับคำฟ้อง
 
----(1) เงื่อนไขเกี่ยวกับผู้มีสิทธิฟ้องคดีและความสามารถของผู้ฟ้องคดี
 
----(2) เงื่อนไขเกี่ยวกับคำขอในคำฟ้องให้ศาลมีคำบังคับเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดี
 
-----(2.1) สั่งให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน
 
-----(2.2) สั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวาที่ศาลปกครองกำหนด
 
-----(2.3) สั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ
 
-----(2.4) สั่งหใถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 
-----(2.5) สั่งให้บุคคลกระทำหรือละเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด
 
----(3) เงื่อนไขเกี่ยวกับการต้องดำเนินการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี
 
----(4) เงื่อนไขเกี่ยวกับคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาล
 
----(5) เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการฟ้องคดี
 
-----(5.1) การฟ้องคดีปกครองทั่วไป
 
-----(5.2) การฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น
 
-----(5.3) การฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
 
-----(5.4) การฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล
 
----(6) เงื่อนไขเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาล
 
----(7) เงื่อนไขเกี่ยวกับข้อห้ามในการฟ้องคดีต่อศาลและเงื่อนไขอื่นๆ
 
---5.2.1.3 การร้องสอด
 
---5.2.1.4 มาตรการหรือวิะการชั่วคราวก่อนการพิพากษา
 
----(1) การทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง
 
----(2) การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว
 
--5.2.2 การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล
 
---5.2.2.1 การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติม
 
---5.2.2.2 การแสวงหาข้อเท็จจริงอื่นตามที่ศาลเห็นสมควร
 
--5.2.3 การดำเนินกระบวนการพิจารณาอื่นก่อนการสรุปสำนวน
 
---5.2.3.1 การแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง
 
---5.2.3.2 การรวมคดี
 
---5.2.3.3 การแยกคดี
 
---5.2.3.4 การโอนคดี
 
---5.2.3.5 การถอนคำฟ้อง
 
---5.2.3.6 การเข้าแทนที่คู่กรณีมรณะ
 
--5.2.4 การสรุปสำนวนและการทำคำแถลงการณ์
 
--5.2.5 การนั่งพิจารณาคดีและการแถลงการณ์
 
--5.2.6 การพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดี
 
---5.2.6.1 การทำคำพิพากษาและรายละเอียดในคำพิพากษา
 
---5.2.6.2 ผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดี
 
--5.2.7 การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่ง
 
--5.2.8 การขอพิจารณาคดีใหม่
 
--5.2.9 การบังคับคดี
 
6. การจัดตั้งศาลปกครองมีประโยชน์และมีผลกระทบอย่างไร
 
-6.1 การพัฒนาระบบศาลในประเทศไทย
 
-6.2 การพัฒนาหลักกฎหมายมหาชนอย่างเป็นระบบ
 
-6.3 การพัฒนาระบบการศึกษาและวิชาชีพที่เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
 
-6.4 การพัฒนาระบบการควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครองและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
 
-6.5 การพัฒนาหลักเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติราชการหรือการจัดทำกิจการของรัฐ
 
บทสรุป
 
บรรณานุกรม
 
ภาคผนวก
 
-1. แผนภูมิแสดงกระบวนพิจารณาคดีปกครอง
 
-2. ตัวอย่างคำฟ้องกรณีละเลยต่อหน้าที่
 
-3. ตัวอย่างใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทน
 
-4. คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 19/2545
 
-5. คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.31/2552
 
-6. คำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองสูงสุดที่ 379/2553 (คดีประมูล 3จี ของ กทช.)
 
-7. คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ 547/2551 (คดีเขาพระวิหาร)
 
-8. ข้อควรระวังในการฟ้องคดีและเอกสารที่ต้องยื่นมากับคำฟ้อง
 
-9. ตัวอย่างคดีที่ศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดเคยรับคำฟ้องไว้พิจารณา
 
-10. ประกาศสำนักศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ
 
-11. คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 
-12. ประกาศ ก.คป.เรื่อง การกำหนดตำแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าอธิบดีและที่เทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับ 8 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจานุเบกษา วันที่ 31 มกราคม 2556
 
-13. คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุด ในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 214 ครั้ง

 
ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง ฤทัย หงส์สิริ |เจาะประเด็น กฎหมายปกครอง พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม) ที่ LawSiam.com

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 22658 คน