ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบ 3 สนาม สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> เจาะกฎหมายล้มละลาย พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)

ชื่อไฟล์ : คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย เรื่อง กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เนติบัณฑิตยสภา
หมวด : เจาะกฎหมายล้มละลาย พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 17 และกลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 


รายละเอียด

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย เรื่อง กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
เนติบัณฑิตยสภา

(แบ่งปันข้อมูล สำหรับทบทวนความรู้ ประกอบการศึกษา และเป็นแนวทางในการค้นคว้า อ้างอิง เปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบัน)

------------------

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย เรื่อง กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

บทที่ 1 วิวัฒนาการโดยสังเขปของระบบล้มละลาย
 
-กำเนิดแห่งระบบล้มละลาย
 
-ระบบล้มละลายในยุคกลาง(Middle Ages)
 
-กฎหมายล้มละลายของอังกฤษในยุคแรก
 
-กฎหมายล้มละลายของอังกฤษในปัจจุบัน
 
บทที่ 2 บทบาทของศาลยุติธรรมในการแก้ไขวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ
 
-ข้อพิจารณาเบื้องต้น
 
-กระบวนการเยียวยาในระบบศาลยุติธรรม(Judicial rescue proceedings)
 
-การจำแนกกระบวนการเยียวยา
 
-การประนอมหนี้เชิงป้องกันตามระบบกฎหมายฝรั่งเศส
 
-บทสรุปและข้อเสนอแนะ
 
บทที่ 3 หลักเกณฑ์การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เรียงลำดับมาตรา และคำพิพากษาฎีกา
 
-แผนผังกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
 
บทที่ 4 หลักเบื้องต้นของการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
 
-ภาพรวมของคดีฟื้นฟูกิจการ
 
-การพัฒนากฎหมายฟื้นฟูกิจการ
 
-วัตถุประสงค์ของการฟื้นฟูกิจการ
 
-บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูกิจการ
 
-ความแตกต่างระหว่างคดีฟื้นฟูกิจการและคดีล้มละลาย
 
-การปรับใช้กฎหมายในคดีฟื้นฟูกิจการ
 
-ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีฟื้นฟูกิจการ
 
บทที่ 5 บทนิยามศัพท์
 
บทที่ 6 กระบวนการร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
 
-ผู้ร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ
 
-มูลเหตุแห่งการร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ
 
-คำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ
 
-ค่าขึ้นศาลและเงินวางประกัน
 
-การถอนคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ
 
-การไต่สวนคำร้องขอ
 
-การคัดค้านคำร้องขอ
 
-การขยายอายุความ
 
บทที่ 7 สภาวะพักการชำระหนี้
 
-ผลของคำสั่งรับคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ
 
-วัตถุประสงค์ของสภาวะพักการชำระหนี้
 
-จุดเริ่มต้นของสภาวะพักการชำระหนี้
 
-บุคคลที่กฎหมายคุ้มครอง
 
-ผลของสภาวะพักการชำระหนี้
 
-อำนาจศาลในการแก้ไขข้อจำกัดสิทธิ
 
-ขอบเขตความคุ้มครอง
 
-รายการและเงื่อนไขในการคุ้มครอง ตามมาตรา 90/12
 
-ผลของการฝ่าฝืนสภาวะพักการชำระหนี้
 
-การขอบรรเทาหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาวะพักการชำระหนี้
 
บทที่ 8 ผู้ทำแผน
 
-แนวทางการตั้งผู้ทำแผน
 
-คุณสมบัติของผู้ทำแผน
 
-อำนาจหน้าที่ของผู้ทำแผน
 
-ผลของคำสั่งตั้งผู้ทำแผน
 
-กรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและการพิจารณาตั้งผู้ทำแผน
 
-การตั้งผู้บริหารชั่วคราว
 
-การเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ทำแผน
 
บทที่ 9 การขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
 
-ความแตกต่างระหว่างการขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายและในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
 
-หนี้ที่จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้
 
-การขยายเวลา
 
-การแก้ไขคำขอรับชำระหนี้
 
-การออกเสียงลงคะแนน
 
-กฎหมายส่วนอื่นที่นำมาใช้กับการขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
 
-มูลหนี้ที่ขอรับชำระหนี้ได้
 
-การขอรับชำระหนี้สำหรับเจ้าหนี้มีประกัน
 
-การขอรับชำระหนี้ในสิทธิไล่เบี้ย
 
-สิทธิที่จะได้รับชำระหนี้โดยไม่ต้องขอรับชำระหนี้
 
-การพิจารณาคำขอรับชำระหนี้
 
-ผลของการไม่ยื่นคำขอรับชำระหนี้
 
-การหักกลบลบหนี้
 
บทที่ 10 กระบวนการอันสืบเนื่องจากการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
 
-คำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้
 
-การทวงหนี้
 
-การเพิกถอนการฉ้อฉล
 
-การเพิกถอนการโอน
 
-กรณีปฏิเสธไม่ยอมรับทรัพย์สินของลูกหนี้หรือสิทธิตามสัญญา
 
-การตั้งกรรมการเจ้าหนี้
 
บทที่ 11 แผนฟื้นฟูกิจการและการพิจารณาแผน
 
-รายการในแผนฟื้นฟูกิจการ
 
-การจัดกลุ่มเจ้าหนี้
 
-การลงคะแนนเสียงของเจ้าหนี้
 
-การขอเลื่อนการประชุมเจ้าหนี้
 
-การประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน
 
-มติที่ยอมรับแผนของที่ประชุมเจ้าหนี้
 
-การขอแก้ไขแผน
 
-การรายงานผลการประชุม
 
-การพิจารณาของศาล
 
-ผลของคำสั่งศาลที่เห็นชอบด้วยแผน
 
-ผลกระทบของคำสั่งที่เกี่ยวกับเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ผู้บริหารแผนและบุคคลอื่น
 
บทที่ 12 การสิ้นสุดของคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
 
บทที่ 13 การแก้ไขแผนและการตั้งผู้บริหารคนใหม่ภายหลังศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน
 
-วิธีการขอแก้ไขแผน
 
-ผลจากการที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยข้อเสนอขอแก้ไขแผน
 
-การพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหารแผน
 
-การเลือกผู้บริหารแผนคนใหม่ และการตั้งผู้บริหารแผนชั่วคราว
 
-ผลของคำสั่งตั้งผู้บริหารแผนคนใหม่
 
บทที่ 14 การอุทธรณ์คดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
 
-หลักการอุทธรณ์คดีฟื้นฟูกิจการ
 
-ผู้มีสิทธิอุทธรณ์
 
-คดีที่ศาลฎีกาอนุญาตให้อุทธรณ์
 
ภาคผนวก
 
-พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 หมวด 3/1
 
-พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ.2542
 
-พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
 
-พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548
 
-ข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ.2549
 
-กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ. 2545
 
-ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการขออนุญาตลูกหนี้ต่อศาลฎีกาในคดีล้มละลาย พ.ศ. 2547
 
-ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยข้ออุทธรณ์ในคดีล้มละลายที่ไม่สมควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา พ.ศ. 2547
 
-ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาในคดีล้มละลายส่วนที่เกี่ยวกับคดีอาญา พ.ศ. 2549
 


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 298 ครั้ง

 
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย เรื่อง กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เนติบัณฑิตยสภา |เจาะกฎหมายล้มละลาย พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม) ที่ LawSiam.com

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 22658 คน