ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบ 3 สนาม สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> เจาะกฎหมายแพ่ง พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)

ชื่อไฟล์ : หลักกฎหมายละเมิด ศึกษาจากคำพิพากษาฎีกา วิชา มหาคุณ
หมวด : เจาะกฎหมายแพ่ง พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 17 และกลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 


รายละเอียด

หลักกฎหมายละเมิด ศึกษาจากคำพิพากษาฎีกา

วิชา มหาคุณ

 

(แบ่งปันข้อมูล สำหรับทบทวนความรู้ ประกอบการศึกษา และเป็นแนวทางในการค้นคว้า อ้างอิง เปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบัน)

------------------

หลักกฎหมายละเมิด ศึกษาจากคำพิพากษาฎีกา วิชา มหาคุณ

ภาค ๑ : หลักทั่วไปและความรับผิดเพื่อตนเอง
 
บทที่ ๑ วิวัฒนาการกฎหมายละเมิด
 
กำเนิดกฎหมายระเมิด
 
ประวัติกฎหมายละเมิดของไทย
 
การเปลี่ยนแนวความคิดในเรื่องละเมิดของกฎหมายไทย
 
บทที่ ๒ ละเมิดคืออะไร ?
 
กระทำโดยผิดกฎหมาย
 
จงใจหรือประมาทเลินเล่อ
 
มีความเสียหายแก่บุคคลอื่น
 
ความเสียหายนั้นเป็นผลมาจากการกระทำของผู้ละเมิด
 
บทที่ ๓ ข้อสังเกตเกี่ยวกับความรับผิดเพื่อละเมิด
 
ละเมิดกับผิดสัญญา
 
ละเมิดกับการกระทำผิดทางอาญา
 
บทที่ ๔ หมิ่นประมาททางแพ่ง
 
บทที่ ๕ การพิพากษาคดี
 
บทที่ ๖ การร่วมกันทำละเมิด
 
ภาค ๒ : ความรับผิดเพื่อบุคคลอื่น
 
บทที่ ๑ นายจ้างและลูกจ้าง
 
บทที่ ๒ ตัวการและตัวแทน
 
บทที่ ๓ บิดามารดาหรือผู้อนุบาลและผู้เยาว์หรือวิกลจริต
 
บทที่ ๔ ครูบาอาจารย์ นายจ้าง หรือบุคคลอื่นและผู้ไร้ความสามารถ
 
ภาค ๓ : ความรับผิดเพื่อสัตว์และสิ่งของ
 
บทที่ ๑ ความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์
 
บทที่ ๒ ความเสียหายเกิดขึ้นจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น
 
บทที่ ๓ ความเสียหายเกิดขึ้นจากของตกหล่นหรือทิ้งขว้างจากโรงเรือน
 
บทที่ ๔ ความเสียหายเกิดจากยานพาหนะหรือทรัพย์อันตราย
 
ภาค ๔ : ค่าสินไหมทดแทน
 
บทที่ ๑ ลักษณะของค่าสินไหมทดแทน
 
บทที่ ๒ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
 
บทที่ ๓ ประเภทของค่าสินไหมทดแทน
 
บทที่ ๔ อายุความ
 
ภาค ๕ : นิรโทษกรรม
 
บทที่ ๑ การป้องกันและการกระทำตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย
 
บทที่ ๒ การทำบุบสลายหรือทำลายทรัพย์
 
บทที่ ๓ การใช้กำลังป้องกันสิทธิ
 
บทที่ ๔ การจับสัตว์


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 333 ครั้ง

 
หลักกฎหมายละเมิด ศึกษาจากคำพิพากษาฎีกา วิชา มหาคุณ |เจาะกฎหมายแพ่ง พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม) ที่ LawSiam.com

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 22658 คน