ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบ 3 สนาม สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> ข้อมูลกฎหมาย อื่นๆ ที่น่าสนใจ - เตรียมสอบ เนติ อัยการ ผู้พิพากษา

ชื่อไฟล์ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย รวินท์ ลีละพัฒนะ
หมวด : ข้อมูลกฎหมาย อื่นๆ ที่น่าสนใจ - เตรียมสอบ เนติ อัยการ ผู้พิพากษา
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 17 และกลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 


รายละเอียด

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย รวินท์ ลีละพัฒนะ

 
(สำหรับเป็นสารบาญ แนวทางในการค้นคว้า อ้างอิง เปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบัน เพื่อ ทบทวนความรู้ ประกอบการศึกษา)
------------------

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย รวินท์ ลีละพัฒนะ

 ภาค 1 ความรู้ทั่วไป
 
-บทที่ 1 บทนำ
 
--1. สังคมและกลไกการควบคุมทางสังคม
 
--2. ลักษณะของกฎหมาย
 
--3. ความสำคัญของกฎหมาย
 
-บทที่ 2 ประวัติศาสตร์การจัดทำประมวลกฎหมายสมัยใหม่ของไทย
 
--1. จากกฎหมายตราสามดวงถึงยุคการปรับปรุงระบบกฎหมาย
 
--2. พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
 
-บทที่ 3 ระบบกฎหมาย
 
--1. ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law)
 
--2. ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law)
 
-บทที่ 4 การแบ่งประเภทของกฎหมาย
 
--1. แบ่งตามรูปแบบของกฎหมาย
 
--2. แบ่งตามความสัมพันธ์ของคู่กรณี
 
--3. แบ่งตามบทบาทหน้าที่ของกฎหมาย
 
--4. แบ่งตามแหล่งกำเนิดของกฎหมาย
 
--5. แบ่งตามสภาพบังคับของกฎหมาย
 
-บทที่ 5 ที่มาของกฎหมายไทย
 
--1. กฎหมายและกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร
 
--2. จารีตประเพณี
 
--3. หลักกฎหมายทั่วไป
 
--4. คำพิพากษาของศาล
 
ภาค 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 
-บทนำ
 
-บทที่ 1 บุคคล
 
--1. บุคคลธรรมดา
 
--2. นิติบุคคล
 
-บทที่ 2 หนี้
 
--1. หนี้
 
--2. นิติกรรม
 
--3. นิติเหตุ
 
--4. เหตุสุดวิสัย
 
--5. ความระงับแห่งหนี้
 
-บทที่ 3 ทรัพย์ ทรัพย์สิน
 
--1. ความเบื้องต้น
 
--2. สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
 
--3. ส่วนควบ อุุปกรณ์ และดอกผล
 
--4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์
 
-บทที่ 4 ครอบครัว
 
--1. การหมั้น
 
--2. การสมรส
 
--3. บิดามารดาและบุตร
 
--4. การหย่า
 
--5. บุตรบุญธรรม
 
-บทที่ 5 มรดก
 
--1. ความเบื้องต้น
 
--2. ผู้มีสิทธิรับมรดก
 
--3. การเสียสิทธิในทรัพย์มรดก
 
-บทที่ 6 เอกเทศสัญญา
 
--1. ความเบื้องต้น
 
--2. ประเภทของสัญญา
 
--3. สัญญายืม
 
--4. สัญญาซื้อขาย
 
--5. สัญญาเช่าทรัพย์ และสัญญาเช่าซื้อ
 
--6. สัญญาค้ำประกัน สัญญาจำนอง และสัญญาจำนำ
 
--7. เอกเทศสัญญาอื่น ๆ
 
ภาค 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
 
-บทที่ 1 บททั่วไป
 
--1. ความหมายของกฎหมายอาญา
 
--2. หลักเกณฑ์และลักษณะของความรับผิดชอบทางอาญา
 
-บทที่ 2 โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา
 
--1. ขั้นตอนการกระทำความผิด
 
--2. รอการกำหนดโทษหรือรอการลงโทษ
 
--3. โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย
 
--4. ประเภทของความผิดทางอาญา
 
--5. การวินิจฉัยความรับผิดทางอาญา
 
-บทที่ 3 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญา
 
--1. ตัวการ
 
--2. ผู้ใช้
 
--3. ผู้สนับสนุน
 
-บทที่ 4 ความผิดทางอาญาที่น่าสนใจ
 
--1. ความผิดเกี่ยวกับชีวิต
 
--2. ความผิดเกี่ยวกับร่างกาย
 
--3. ความผิดเกี่ยวกับเพศ
 
--4. ความผิดฐานหมิ่นประมาท
 
--5. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
 
-บทที่ 5 การกระทำความผิดกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท และการกระทำความผิดหลายกรรมผิดกฎหมายหลายบท
 
--1. การกระทำความผิดกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท (มาตรา 90)
 
--2. ความผิดหลายกรรมผิดกฎหมายหลายบท
 
ภาค 4 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย
 
-บทที่ 1 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเบื้องต้น
 
--1. การดำเนินคดีอาญา (พิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา)
 
--2. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญา
 
-บทที่ 2 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งเบื้องต้น
 
-บทที่ 3 ระบบศาลไทย
 
--1. ศาลไทยในปัจจุบัน
 
--2. ศาลยุติธรรม
 
--3. ศาลรัฐธรรมนูญ
 
--4. ศาลปกครอง
 
ภาค 5 กฎหมายพิเศษ
 
-1. กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 
-2. กฎหมายลิขสิทธิ์


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 143 ครั้ง

 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย รวินท์ ลีละพัฒนะ |ข้อมูลกฎหมาย อื่นๆ ที่น่าสนใจ - เตรียมสอบ เนติ อัยการ ผู้พิพากษา ที่ LawSiam.com

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 22764 คน