ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบ 3 สนาม สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> เจาะประเด็น กฎหมายระหว่างประเทศ พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)

ชื่อไฟล์ : คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศ ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
หมวด : เจาะประเด็น กฎหมายระหว่างประเทศ พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 17 และกลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 


รายละเอียด

คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศ ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

(สำหรับเป็นสารบาญ แนวทางในการค้นคว้า อ้างอิง เปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบัน เพื่อ ทบทวนความรู้ ประกอบการศึกษา)
------------------

คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศ ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

 ภาคหนึ่ง กฎหมายระหว่างประเทศภาคสันติ
 
-บทที่ 1 สังคมระหว่างประเทศกับกฎหมายระหว่างประเทศ
 
--1. ทฤษฎีอธิบายการเมืองระหว่างประเทศ
 
---1.1 ทฤษฎีสัจนิยม (Realism)
 
---1.2 ทฤษฎีเสรีนิยม (Liberalism)
 
--2. ประเทศไทยกับกฎหมายระหว่างประเทศ
 
--3. ประเทศไทยกับการมีส่วนร่วมในเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
 
-บทที่ 2 บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ
 
--1. บ่อเกิดที่เป็นลายลักษณ์อักษร : สนธิสัญญา
 
--2. บ่อเกิดที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
 
--3. เครื่องช่วยศาลโลกในการกำหนดกฎเกณฑ์ของกฎหมาย
 
-บทที่ 3 กฎหมายว่าด้วยสนธิสัญญา
 
--1. ความเป็นมาของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
 
--2. องค์ประกอบของสนธิสัญญา
 
---2.1 เป็นความตกลงระหว่างประเทศ
 
---2.2 รัฐเท่านั้นที่เป็นคู่ภาคี
 
---2.3 เป็นความตกลงลายลักษณ์อักษร
 
---2.4 ตกอยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
 
--3. ประเภทของสนธิสัญญา
 
---3.1 สนธิสัญญาทวิภาคี (Bilateral Treaty) กับสนธิสัญญาพหุภาคี (Multilateral Treaty)
 
---3.2 สนธิสัญญาทางกฎหมาย (Law-Making Treaty) กับสนธิสัญญาประเภทสัญญา (Contractual Treaty)
 
---3.3 สนธิสัญญาที่เสมอภาค (Equal Treaty) และสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาค (Unequal Treaty)
 
--4. ขั้นตอนการทำสนธิสัญญา
 
---4.1 การเจรจา (Negotiation)
 
---4.2 การรับ (Adoption) และการรับรองความถูกต้องของตัวบท (Authentication)
 
---4.3 การแสดงเจตนาให้ความยินยอมเพื่อมีผลผูกพันตามสนธิสัญญา (Consent to be bound)
 
--5. การมีผลบังคับใช้ของสนธิสัญญา
 
---5.1 การมีผลผูกพันในแง่ของตัวบุคคล (ratione personae)
 
---5.2 การมีผลผูกพันในแง่ของเวลา (ratione tempolis)
 
---5.3 การมีผลผูกพันในแง่ของพื้นที่ (Teritorial scope of treaties)
 
--6. ความไม่สมบูรณ์ของสนธิสัญญา (Invalidity of Treaties)
 
---6.1 ความไม่สมบูรณ์ของสนธิสัญญาที่เกิดจากการแสดงเจตนา
 
---6.2 ความไม่สมบูรณ์ของสนธิสัญญาที่มิได้เกิดจากการแสดงเจตนา : การขัดกับกฎหมายบังคับเด็ดขาด (jus cogens)
 
--7. การสิ้นสุด (Termination) และการระงับใช้ (Suspension) สนธิสัญญา
 
---7.1 กรณีที่สนธิสัญญากำหนดระยะเวลาในการสิ้นสุดการใช้บังคับของสนธิสัญญา
 
---7.2 กรณีที่สนธิสัญญาไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการสิ้นสุดการใช้บังคับของสนธิสัญญา : การบอกเลิกฝ่ายเดียว (Denunciation)
 
---7.3 การไม่สามารถปฏิบัติตามสนธิสัญญาได้ (Supervening impossibility of performence)
 
---7.4 การเปลี่ยนแปลงขั้นรากฐานของสภาวการณ์ (Fundamental changes of circumstances)
 
---7.5 ความพ้นสมัยของสนธิสัญญา (Desuetude)
 
--8. การจดทะเบียนและการเผยแพร่สนธิสัญญา
 
-บทที่ 4 ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศ
 
--1. ผู้ทรงสิทธิหรือบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศในปัจจุบัน
 
---1.1 รัฐอธิปไตย (Sovereign State)
 
---1.2 องค์การระหว่างประเทศ (International Organization)
 
---1.3 Holy See
 
---1.4 ขบวนการปลอดปล่อยแห่งชาติ (National Liberation Movement)
 
---1.5 ผู้เป็นฝ่ายในสงคราม
 
--2. แนวโน้มใหม่ของกฎหมายระหว่างประเทศ
 
---2.1 องค์การระหว่างประเทศแบบเอกชน (Non-Governmental Organization : NGOs)
 
---2.2 ชนเผ่าพื้นเมือง (Indigenous People)
 
---2.3 บรรษัทข้ามชาติ
 
-บทที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน
 
--1. ทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายภายในกับกฎหมายระหว่างประเทศ
 
--2. การนำกฎหมายประเพณีระหว่างประเทศและหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้ภายในศาลไทย
 
--3. ทางปฏิบัติของประเทศไทยและปัญหา
 
--4. สนธิสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
 
--5. บทวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสนธิสัญญาที่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภา
 
--6. คำประกาศยอมรับเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศ (International Criminal Court : ICC) เป็นหนังสือสัญญาหรือสนธิสัญญาหรือไม่
 
-บทที่ 6 การรับรองรัฐและการรับรองรัฐบาล
 
--1. การรับรองรัฐ
 
--2. การรับรองรัฐบาล (Recognition of Government)
 
--3. การตั้งรัฐบาลพลัดถิ่น (Government in-Exile)
 
-บทที่ 7 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ
 
--1. คำนิยามขององค์การระหว่างประเทศ
 
--2. นิติฐานะขององค์การระหว่างประเทศ
 
---2.1 ความสามารถตามกฎหมายภายใน
 
---2.2 ความสามารถตามกฎหมายระหว่างประเทศ
 
--3. ลักษณะทั่วไปขององค์การระหว่างประเทศ
 
---3.1 เป็นการรวมตัวของรัฐอธิปไตย
 
---3.2 ก่อตั้งขึ้นโดยผลของสนธิสัญญาพหุภาคี
 
---3.3 มีองค์กรและเจ้าหน้าที่สำหรับปฏิบัติหน้าที่อย่างถาวร
 
---3.4 มีสภาพบุคคลระหว่างประเทศแยกออกจากรัฐสมาชิก
 
--4. ประเภทขององค์การระหว่างประเทศ
 
-บทที่ 8 ความรับผิดชอบของรัฐ
 
--ส่วนที่หนึ่ง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบอบความรับผิดชอบของรัฐบนพื้นฐานความผิด
 
---1. การกระทำของรัฐภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
 
---2. การกระทำที่มิใช่เป็นการกระทำขององค์กรของรัฐ
 
---3. ปัญหาองค์ประกอบเรื่องความผิดของการกระทำของรัฐ
 
---4. มาตรการการชดใช้ค่าเสียหาย
 
---5. ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยความรับผิดแบบเด็ดขาด
 
--ส่วนที่สอง กิจกรรมเสี่ยงภัยของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับความรับผิดแบบเด็ดขาด
 
---1. เป็นกิจกรรมที่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐ
 
---2. เป็นกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายข้ามพรมแดน
 
---3. เป็นกิจกรรมที่จะต้องมีการประกันภัยล่วงหน้า
 
---4. เป็นกิจกรรมที่จะต้องมีมาตรการควบคุมความปลอดภัย
 
---5. เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางกายภาพ
 
-บทที่ 9 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตและการกงสุล
 
--ส่วนที่หนึ่ง ความสัมพันธ์ทางการทูต
 
---1. การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
 
---2. ลำดับขั้นของคณะผู้แทนทางการทูต
 
--ส่วนที่สอง ความสัมพันธ์ทางกงสุล
 
---1. การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของกงสุล
 
---2. ประเภทของกงสุล
 
---3. ชั้นของหัวหน้าของสถานทำการกงสุล
 
---4. การเริ่มต้นและการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ของกงสุล
 
---5. หน้าที่ของกงสุล (Consular Functions)
 
---6. เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุล
 
---7. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย
 
-บทที่ 10 การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี
 
--1. ความหมายของข้อพิพาทระหว่างประเทศ
 
--2. ประเภทของการระงับข้อพิพาท
 
--3. กฎบัตรสหประชาชาติกับการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี
 
--4. การระงับข้อพิพาททางการทูต (Diplomatic Channels)
 
--5. การระงับข้อพิพาททางกฎหมาย (Legal Means)
 
-บทที่ 11 หลักกฎหมายระหว่างประเทศเกียวกับเขตแดนระหว่างประเทศ
 
--1. กระบวนการกำหนดเขตแดน
 
--2. หลักกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการปักปันทางบก
 
--3. หลักกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการปักปันเขตแดนของแม่น้ำ
 
--4. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงลำน้ำกับอาณาเขตของรัฐริมตลิ่ง
 
--5. ตราสารระหว่างประเทศกับการห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลงทางเดินของน้ำโดยฝ่ายเดียวรวมทั้งการบำรุงรักษาแนวเขตแดน
 
--6. ความตกลงทวิภาคีเกี่ยวกับเขตแดนที่มีข้อบทเกี่ยวกับการรักษาหลักเขตแดน
 
ภาคสอง กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (International Humanitarian Law : IHL)
 
-บทที่ 1 กฎหมายเกี่ยวกับการใช้กำลังทางทหาร
 
--1. หลักห้ามการใช้กำลังทางทหาร (Non-Use of Military Force)
 
--2. ข้อยกเว้นของการใช้กำลัง
 
--3. ปัญหาการป้องกันล่วงหน้า (Anticipatory self-defense)
 
--4. ปัญหาการแทรกแซงด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
 
--5. ปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของการตอบโต้ (Reprisal)
 
-บทที่ 2 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
 
--1. ความหมายของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
 
--2. ความเหมือนและความแตกต่างของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (International Humanitarian Law) กับกฎหมายสิทธิมนุษยชน (International Hunan Right)
 
--3. บ่อเกิดของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
 
-บทที่ 3 ลักษณะทั่วไปของสงครามและการขัดกันด้วยอาวุธ
 
--1. ข้อความคิดทั่วไปของสงคราม
 
--2. การประกาศสงคราม (Declaration of War)
 
--3. ความหมายของการขัดกันด้วยอาวุธ
 
--4. ผลกระทบของการขัดกันด้วยอาวุธ
 
-บทที่ 4 เขตหรือพื้นที่กับการใช้กำลังทางทหาร
 
--1. เขตการต่อสู้หรือเขตปฏิบัติการทางทหาร (Combat zone, Theater of war)
 
--2. เขตปลอดทหาร (Demilitarized Zones : DMZ)
 
--3. เขตปลอดภัย (Safety Zone)
 
--4. เขตความเป็นกลาง (Neutralized Zone)
 
--5. เขตที่ถูกปิดหรือถูกล้อม
 
--6. เขตห้ามบิน (No Fly Zone)
 
--7. เมืองที่ไม่สามารถป้องกันตนเองได้หรือเมืองเปิด (Undefended Places, Open Town)
 
-บทที่ 5 บุคคลที่เป็นเป้าหมายทางทหารและบุคคลที่ได้รับการป้องกันจากการถูกโจมตีรวมทั้งยานพาหนะที่ได้รับการคุ้มครอง
 
--1. บุคคลที่เป็นเป้าหมายทางทหาร
 
---1.1 พลรบ (Combatant)
 
---1.2 บุคคลที่มิใช่พลรบ (Non-Combatant)
 
---1.3 มิลิเซีย (Militia) และกองกำลังอาสาสมัคร (Volunteer Corps)
 
---1.4 พลเรือนที่จับอาวุธขึ้นสู้ (levee en masse)
 
---1.5 Francs-tireurs
 
---1.6 ทหารรับจ้าง (Mercenary)
 
---1.7 สายลับ (Spy)
 
--2. บุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง (Protected Persons)
 
---2.1 (Civilian)
 
---2.2 ผู้ที่มิใช่เป็นพลรบและทำหน้าที่เป็นแพทย์ทหารและอนุศาสนาจารย์
 
---2.3 เชลยศึก (Prisoner of War : POW)
 
--3. ยานพาหนะที่ได้รับการคุ้มครอง
 
---3.1 เรือพยาบาล (Hospital Ship)
 
---3.2 อากาศยานทางแพทย์ (Medical Aircraft)
 
---3.3 รถไฟพยาบาลทางบก
 
-บทที่ 6 กฎเกณฑ์พื้นฐานของการใช้อาวุธและวิธีการการใช้กำลัง
 
--ส่วนที่หนึ่ง กฎหมายเฮก
 
---1. ที่มาของกฎหมายเฮก
 
---2. เนื้อหาสาระของกฎหมายเฮก
 
--ส่วนที่สอง กฎหมายเจนีวา
 
---1. ที่มาของกฎหมายเจนีวา
 
---2. กฎเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนร่วมและมิได้มีส่วนร่วมในยามการขัดกันด้วยอาวุธ
 
-บทที่ 7 สถานะความเป็นกลางตามกฎหมายระหว่างประเทศ
 
--1. ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยความเป็นกลางของรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศ
 
--2. สิทธิและหน้าที่หรือพันธกรณีของรัฐที่เป็นกลาง
 
--3. หน้าที่ของรัฐผู้เป็นฝ่ายในสงคราม
 
--4. การประกาศสถานะความเป็นกลางของประเทศไทย
 
-บทที่ 8 การขัดกันด้วยอาวุธภายในประเทศ
 
--1. ความหมายของการขัดกันด้วยอาวุธที่ไม่มีลักษณะระหว่างประเทศ (Armed conflict not of an international character)
 
--2. มาตรา 3 ร่วม (Common Article 3) ของอนุสัญญาเจนีวาสี่ฉบับ ค.ศ. 1949
 
--3. ตัวอย่างของการขัดกันด้วยอาวุธภายในประเทศ
 
-บทที่ 9 การสิ้นสุดของความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างรัฐผู้เป็นฝ่ายในสงคราม
 
--1. การยุติความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันแบบชั่วคราว
 
---1.1 การเจรจาพักรบชั่วคราว (Truce)
 
---1.2 ความตกลงหยุดยิง (Ceasefire Agreement)
 
---1.3 การยอมจำนน (Capitulations)
 
--2. การยุติความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันแบบถาวร
 
---2.1 สนธิสัญญาสงบศึก (Armistice)
 
---2.2 การทำสนธิสัญญาสันติภาพ (Peace Agreement)
 
-บทที่ 10 บทบาทขององค์กรในทางมนุษยธรรมกับกฎหมายมนุษธรรมระหว่างประเทศ
 
--1. คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
 
---1.1 ประวัติความเป็นมา (Historical Background)
 
---1.2 สถานะทางกฎหมาย (Juridical status)
 
---1.3 คุณูปการของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (The Contribution of ICRC to International Humanitarian Law)
 
--2. สภาเสี้ยววงเดือนแดง (Red Crescent Society)
 
--3. สภาสิงโตแดงและดวงอาทิตย์
 
--4. องค์การระหว่างประเทศแบบเอกชน (NGOs)
 
--5. สภากาชาดไทย
 
-บทที่ 11 การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนากฎหมายภาคสงครามและอนุสัญญาเจนีวาของประเทศไทย
 
--1. การประชุมสันติภาพกรุงเฮกครั้งแรก ค.ศ. 1899
 
--2. การประชุมสันติภาพกรุงเฮกครั้งที่สอง ค.ศ. 1907
 
--3. การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเจนีวาสี่ฉบับของประเทศไทยและการตรากฎหมายอนุวัติการ
 
-บทที่ 12 กฎหมายมนุษยธรรมกับความเกี่ยวพันกฎหมายระหว่างประเทศอื่น ๆ
 
--1. กฎหมายมนุษยธรรมกับความสัมพันธ์ทางการทูตและการกงสุล
 
---1.1 ความสัมพันธ์ทางการทูต
 
---1.2 ความสัมพันธ์ทางกงสุล
 
--2. กฎหมายมนุษยธรรมกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
 
---2.1 บทนำทั่วไป
 
---2.2 บ่อเกิดของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมยามขัดกันด้วยอาวุธ
 
บรรณานุกรม
 
ภาคผนวก
 
-ภาคผนวก ก
 
--พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับกิจการการต่างประเทศ (The Royal Prerogative Powers of a Monarch relating to Foreign Affairs)
 
--รัฐธรรมนูญกับกิจการการต่างประเทศ (Constitutional Provisions relating to Foreign Affairs)
 
--ข้อสังเกตบางประการกรณีคดีปราสาทพระวิหาร : มุมมองตามกฎหมายระหว่างประเทศ
 
--บทบาทของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับเขตแดนระหว่างรัฐ
 
-ภาคผนวก ข
 
--คำแถลงการณ์เกี่ยวแก่การประกาศสงครามต่อบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกา
 
--ประกาศพระบรมราชโองการให้ปฏิบัติตามความเป็นกลาง พุทธศักราช 2482
 
--คำแถลงการณ์สำนักงานโฆษณาการ


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 196 ครั้ง

 
คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศ ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช |เจาะประเด็น กฎหมายระหว่างประเทศ พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม) ที่ LawSiam.com

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 23022 คน