หมวดหมู่  กลุ่มกฏหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

แบบทดสอบ แบบทดสอบ กฏหมายซื้อขาย ชุดที่ 1


 สรุปจากคำบรรยายเนติบัณฑิต กลุ่มแพ่ง วิชา ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ (ศอ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม)
---------------------------------------------

แบบทดสอบ กฏหมายซื้อขาย ชุดที่ 1 | กลุ่มกฏหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
 สัญญาจะซื้อขายหรือสัญญาจะซื้อจะขาย คือ สัญญาซื้อขายที่ยังไม่ได้ทำเป็น หนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่มีเจตนาว่ากันหนึ่งจะไปจดทะเบียนแต่ที่ยังไม่จดทะเบียนอาจเพราะยังไม่ว่าง ยังไม่สะดวก ยังไม่มีเงิน ก็เลยทำสัญญาผูกมัดกันไว้ เบื้องต้นก่อน โดยอาจจะวางมัดจำ อาจจะชำระหนี้บางส่วน หรืออาจจะเซ็นหนังสือไว้เพื่อเป็นหลักฐาน และวันหนึ่งถึงจะไปจดทะเบียน สัญญานี้เรียกว่าสัญญาจะซื้อขาย
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 2.
การแสดงเจตนา ต้องไม่เจตนาลวง ไม่ฉ้อฉล ไม่สำคัญผิด ไม่ถูกข่มขู่ มิฉะนั้นสัญญาซื้อขายจะตกเป็นโมฆียะหรือ เป็นโมฆะ แล้วแต่กรณี
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
หลักสัญญาซื้อขาย?
มุ่งโอนกรรมสิทธิ์และมุ่งชำระราคา
มุ่งโอนกรรมสิทธิ์แต่จะชำระราคาหรือไม่ก็ได้

คำถามข้อที่ 4.
สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนั้นกรรมสิทธิ์ต้องมีการโอนไปเสมอหรือไม่ 
แน่นอน
ไม่แน่

คำถามข้อที่ 5.
      มาตรา ๔๕๖ วรรคหนึ่ง ใช้กับสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์พิเศษ ถ้าไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นโมฆะ
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
 นิติกรรมในการซื้อขายนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท
๑. สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด
 
 
๒. สัญญาซื้อขายมีเงื่อนไข
 
  ๓. สัญญาซื้อขายมีเงื่อนเวลา
  
 ๔. สัญญาจะซื้อขาย

 
๕. คำมั่นในการซื้อขาย
 
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 7.
ซื้อขายเป็นสัญญาต่างตอบแทน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 8.
สัญญาซื้อขายรถยนต์พิพาทระบุว่ากรรมสิทธิ์ ในรถยนต์จะตกแก่ผู้ซื้อต่อเมื่อชำระราคาเป็นงวดๆ ตามที่กำหนดไว้ครบถ้วนแล้วจึงถือว่าเป็น.......
สัญญาซื้อขายมีเงื่อนไข
สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด

คำถามข้อที่ 9.
มาตรา ๔๕๖ วรรคสามใช้กับสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดในสังหาริมทรัพย์ธรรมดาทั่วไปที่มีราคา ๒๐,๐๐๐ บาท หรือกว่านั้นขึ้นไป
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 10.
สัญญาจะซื้อขาย ตามมาตรา ๔๕๖ วรรคสอง ใช้คำว่า สัญญาจะขายหรือจะซื้อ
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 11.
        การซื้อรถยนต์และบอกว่าจะชำระราคาก็ต่อเมื่อพ่อผมกลับมาจากต่างประเทศ  
สัญญานี้จึงไม่ใช่สัญญาซื้อขายมีเงื่อนไข
สัญญานี้เป็นสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไข

คำถามข้อที่ 12.
สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนั้น หมายถึงสัญญาซื้อขายที่มีการโอนกรรมสิทธิ์กันเสร็จเด็ดขาดไปแล้ว
ใช่
ไม่ใช่

คำถามข้อที่ 13.
ซื้อขายเป็นสัญญาต่างตอบแทน สัญญาต่างตอบแทนหมายถึงสัญญาซึ่ง คู่สัญญาต่างมุ่งประโยชน์ตอบแทนด้วยกันทั้งสองฝ่าย ต่างมีหนี้จะต้องชำระแก่กัน ซื้อขาย
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 14.
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ กรรมสิทธิ์ในที่ดินมีโฉนดย่อมโอนไปเป็นของผู้ซื้อทันทีตั้งแต่ทำการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว การชำระราคาหาใช่เป็นเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินไม่
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 15.
นายดำซื้อที่ดินจากนายใหญ่ในราคาหนึ่งล้านบาท นายดำจ่ายเงินให้กับนายใหญ่ครบถ้วนหนึ่งล้านบาทแล้วนายใหญ่ก็ส่งมอบโฉนดที่ดินยื่นให้นายดำตกลงกันว่าไม่ต้องไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เสียเวลาเสียเงิน นายดำก็เข้าไปอยู่ในที่ดิน นายใหญ่ ก็ย้ายออก ถามว่าสัญญานี้เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดหรือไม่ 
 
เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด
ไม่เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด

คำถามข้อที่ 16.
ขณะทำสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขนั้นกรรมสิทธิ์มีการโอนหรือไม่
โอน
ยังไม่โอน

คำถามข้อที่ 17.
กรณีที่ผู้ขายแสดงเจตนาออกไปว่าจะขายและมุ่งจะโอนกรรมสิทธิ์ทั้งที่ ในใจไม่คิดจะขายและไม่คิดจะโอนกรรมสิทธิ์ให้ แต่ฝ่ายผู้ซื้อตกลงซื้อโดยเข้าใจว่าผู้ขาย จะขายและมุ่งจะโอนกรรมสิทธิ์โดยไม่รู้ถึงเจตนาอันซ่อนอยู่ในใจของผู้ขาย เช่นนี้ต้อง ถือว่าผู้ขายมุ่งจะโอนกรรมสิทธิ์แล้ว
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 18.
  หนังสือสัญญาระบุว่าเป็นหนังสือสัญญาซื้อขาย ข้อความในสัญญามีความว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินกัน ผู้ขายตกลงขายที่ดินบ้านพร้อมด้วยเรือนและครัวให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขายได้รับเงินจากผู้ซื้อครบถ้วน ในวันทำสัญญาและจะส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อในภายหลังดังนี้สัญญาดังกล่าว เป็น.............. เมื่อไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงเป็นโมฆะตามมาตรา ๔๕๖ ผู้ซื้อไม่มีสิทธิฟ้องบังคับผู้ขายให้ส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายได้
 สัญญาซื้อขายเด็ดขาด
สัญญาจะขายจะซื้อ

คำถามข้อที่ 19.
นายดำซื้อที่ดินจากนายใหญ่ แล้วต่างพากันไปจดทะเบียนที่สำนักงาน ที่ดินโอนกรรมสิทธิ์กันเสร็จสิ้นเรียบร้อย เงินทองก็จ่าย ที่ดินก็จดทะเบียนโอนแล้ว โฉนดที่ดิน ก็แก้ชื่อเสร็จ สัญญานี้เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดหรือไม่ 
 
 
เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด
เป็นสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไข

คำถามข้อที่ 20.
มาตรา ๔๕๖วรรคสอง ใช้กับสัญญาจะซื้อขายและคำมั่นในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์พิเศษ ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือซื้อฝ่ายผู้ต้องรับผิดเป็นสำคัญ หรือได้วางประจำไว้ หรือ ได้ชำระหนี้บางส่วนแล้ว จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่
ถูกต้อง
ผิด


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 23602 คน