หมวดหมู่  กลุ่มกฏหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

แบบทดสอบ แบบทดสอบ กฏหมายซื้อขาย ชุดที่ 1


 สรุปจากคำบรรยายเนติบัณฑิต กลุ่มแพ่ง วิชา ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ (ศอ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม)
---------------------------------------------

แบบทดสอบ กฏหมายซื้อขาย ชุดที่ 1 | กลุ่มกฏหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
ซื้อขาย คือ สัญญา ต้องเกิดจากคำเสนอคำสนองถูกต้องตรงกันและอยู่ภายใต้บังคับของหลักทั่วไปเรื่องนิติกรรมสัญญา
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 2.
        อาจารย์บอกว่าสนใจซื้อท้องสนามหลวงหรือไม่ อาจารย์ ขายให้ตารางวาละแสนบาท ท่านตกลงซื้อ ๑๐ ตารางวา ท่านเชื่อว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ให้ได้ และจ่ายอาจารย์มาแล้วห้าแสนบาท ถามว่าข้อตกลงที่อาจารย์ทำกับท่านเป็นสัญญาซื้อขายหรือไม่
คำตอบ เป็นสัญญาซื้อขาย แต่เป็นโมฆะ  
คำตอบ เป็นสัญญาซื้อขาย 

คำถามข้อที่ 3.
สัญญาซื้อขายรถยนต์พิพาทระบุว่ากรรมสิทธิ์ ในรถยนต์จะตกแก่ผู้ซื้อต่อเมื่อชำระราคาเป็นงวดๆ ตามที่กำหนดไว้ครบถ้วนแล้วจึงถือว่าเป็น.......
สัญญาซื้อขายมีเงื่อนไข
สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด

คำถามข้อที่ 4.
ข้อใดถูก
ซื้อขายเป็นสัญญาที่ผู้ซื้อมุ่งจะใช้ราคาหรือไม่ก็ได้
ซื้อขายเป็นสัญญาที่ผู้ซื้อมุ่งจะใช้ราคา

คำถามข้อที่ 5.
สัญญาจะซื้อขาย ตามมาตรา ๔๕๖ วรรคสอง ใช้คำว่า สัญญาจะขายหรือจะซื้อ
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
ขณะทำสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขนั้นกรรมสิทธิ์มีการโอนหรือไม่
โอน
ยังไม่โอน

คำถามข้อที่ 7.
ซื้อขายรถยนต์แต่คู่สัญญาตกลงให้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่ซื้อขายจะโอนในวันที่ ๗ สิงหาคม ศกนี้ สัญญานี้คือ.........
สัญญาซื้อขายมีเงื่อนเวลา
สัญญาซื้อขายมีเงื่อนไข

คำถามข้อที่ 8.
มาตรา ๔๕๙ ถ้าสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาบังคับไว้ ท่านว่า กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังไมโอนไปจนกว่าจะได้เป็นไปตามเงื่อนไข หรือถึงกำหนด เงื่อนเวลานั้น”
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
สัญญาซื้อขายจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดกฎหมายหรือว่าพ้นวิสัย มิฉะนั้นสัญญาซื้อขายเป็นโมฆะ
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 10.
คำว่ามุ่งที่จะโอนกรรมสิทธิ์ คือ มุ่งปรารถนาจะโอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้แปลว่าโอนจริงๆ เพราะบางทีมันโอน ไม่ได้ แต่ถึงโอนไม่ได้ก็คือซื้อขาย
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 11.
สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ได้ใช้คำว่า สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 12.
ซื้อขายเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่มีวัตถุที่ประสงค์เป็นการก่อให้เกิดหรือ โอนทรัพยสิทธิในทรัพย์เฉพาะสิ่ง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
 สัญญาจะซื้อขายหรือสัญญาจะซื้อจะขาย คือ สัญญาซื้อขายที่ยังไม่ได้ทำเป็น หนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่มีเจตนาว่ากันหนึ่งจะไปจดทะเบียนแต่ที่ยังไม่จดทะเบียนอาจเพราะยังไม่ว่าง ยังไม่สะดวก ยังไม่มีเงิน ก็เลยทำสัญญาผูกมัดกันไว้ เบื้องต้นก่อน โดยอาจจะวางมัดจำ อาจจะชำระหนี้บางส่วน หรืออาจจะเซ็นหนังสือไว้เพื่อเป็นหลักฐาน และวันหนึ่งถึงจะไปจดทะเบียน สัญญานี้เรียกว่าสัญญาจะซื้อขาย
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 14.
การทำสัญญาซื้อขายต้องดูเรื่องความสามารถของคู่สัญญาว่าเป็นผู้เยาว์หรือไม่ เป็นคนไร้ความสามารถหรือไม่ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนหรือไม่ เพราะมีผลต่อความสมบูรณ์ของสัญญา
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 15.
ซื้อขายเป็นสัญญาต่างตอบแทน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 16.
สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนั้นกรรมสิทธิ์ต้องมีการโอนไปเสมอหรือไม่ 
แน่นอน
ไม่แน่

คำถามข้อที่ 17.
คำมั่นในการซื้อขาย คือ นิติกรรมฝ่ายเดียวที่บุคคลฝ่ายหนึ่งได้แสดงเจตนา ผูกมัดตัวเองไว้ฝ่ายเดียว ให้คนอื่นได้รับทราบว่าจะซื้อทรัพย์สินหรือจะขาย ทรัพย์สิน โดยยังไม่มีผู้ใดรับคำหรือสนองรับ
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 18.
      มาตรา ๔๕๖ วรรคหนึ่ง ใช้กับสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์พิเศษ ถ้าไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นโมฆะ
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 19.
เป็นสัญญาที่ผู้ซื้อผู้ขายต่างต้องตอบแทนกันดังที่ปรากฏอยู่ในมาตรา.....?
มาตรา ๔๕๓
มาตรา ๔๕๖

คำถามข้อที่ 20.
หลักสัญญาซื้อขาย?
มุ่งโอนกรรมสิทธิ์และมุ่งชำระราคา
มุ่งโอนกรรมสิทธิ์แต่จะชำระราคาหรือไม่ก็ได้


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24146 คน