หมวดหมู่  กลุ่มกฏหมายตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด

แบบทดสอบ แบบทดสอบความรู้ กฎหมายตั๋วเงิน ชุดที่ 1


 สกัดหลักจากหนังสือรวมคำบรรยายเนติบัณฑิต วิชา ตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด (อ.ประทีป เฉลิมภัทรกุล)
---------------------------------------------

แบบทดสอบความรู้ กฎหมายตั๋วเงิน ชุดที่ 1 | กลุ่มกฏหมายตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
 มาตรา ๘๙๘ บัญญัติว่า “อันตั๋วเงินตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้มีสามประเภท ประเภทหนึ่งคือ ตั๋วเงินแลกเงิน ประเภทหนึ่ง คือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ประเภทหนึ่งคือ “เช็ค”
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 2.
การตกลงกันให้มีสัญลักษณ์พิเศษประกอบลายมือชื่อในเช็คได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
ผู้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินซึ่งต้องรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินนั้น
มาตรา ๙๐๐
มาตรา ๙๐๑

คำถามข้อที่ 4.
 ถ้าเจ้าของลายมือชื่อได้ มอบอำนาจให้ผู้ใดลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน ลายมือชื่อนั้นก็ไม่ปลอม
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 5.
ผู้ที่จะต้องรับผิดตามตั๋วเงินต้องเป็นผู้ที่ลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
เช็คเป็นตราสารเปลี่ยนมือที่ต้องการ ความเชื่อถือในระหว่างผู้สั่งจ่ายและผู้ทรงทั้งหลายว่า เมื่อนำเช็คไปเรียกเก็บเงินแล้ว จะมีการจ่ายเงินตามเช็ค ข้อกำหนดเงื่อนไขใดๆ อันเป็นการห้ามหรือจำกัดการจ่ายเงินจะพึงมีได้จึงเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย การที่จำเลยขีดเส้นสีดำไว้ในช่องวันที่ ...
การกระทำดังกล่าวมีบทบัญญัติของกฎหมายให้อำนาจไว้ว่ากระทำได้
การกระทำดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้อำนาจไว้ว่ากระทำได้

คำถามข้อที่ 7.
กรณีที่เอาชื่อของคนอื่นมาเขียนลงไว้ หรือว่าปลอมลายมือชื่อของคนอื่น ก็ถือว่าผู้ปลอมลายมือชื่อนั้นเป็นผู้ลงลายมือ ชื่อของตนตามมาตรา ๙๐๐ เหมือนกัน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 8.
 กรณีตั๋วเงินที่สั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือ ตามมาตรา ๙๑๘ ตั๋วเงินที่สั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือ ย่อมโอนได้ด้วยการส่งมอบ ดังนั้น ถ้าผู้ทรงได้โอนตั๋วนั้นด้วยการส่งมอบ โดยผู้ทรงไม่ได้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้น ถ้าต่อมาตั๋วเงินนั้นขาดความเชื่อถือก็คือไม่มีการใช้เงินตามตั๋วนั้น ผู้ทรงคนก่อนที่โอนตั๋วเงินนั้นให้แก่ผู้ทรงคนปัจจุบันก็ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ทรงคนปัจจุบันเพราะไม่ได้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินจึงไม่ต้องรับผิด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
รู้เห็นเป็นใจให้ผู้อื่นปลอมลายมือชื่อของตนในเช็คพิพาท กรณีก็ต้องถือว่าถูกตัดบทจะโต้เถียงไม่ได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 10.
ถ้าผู้ใดใช้ตราประทับ หรือใช้ตรายางลายมือชื่อแล้วมา ประทับในตั๋วเงิน กรณีถือไม่ได้ว่าเป็นการลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 11.
กรณีที่กล่าวว่าถ้าผู้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินรับผิด ผู้ที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อไม่ต้องรับผิด หมายความถึงความรับผิดตามบทบัญญัติในเรื่องตั๋วเงินเท่านั้น ผู้ที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินอาจต้องรับผิดจำนวนเงินตามตั๋วนั้นได้ในกรณีที่มีมูลหนี้มาจากกฎหมายอื่น
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 12.
เช็คไม่ใช่ หลักฐานแห่งการกู้ยืมเพราะเช็คไม่มีคำว่ากู้หรือยืม จึงนำสืบว่าออกเช็คแทนหลักฐานการกู้แล้ว มาฟ้องตามลักษณะกู้ยืมไม่ได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
กรณีที่ตั๋วเงินมีลายมือชื่อของผู้ที่ไม่ต้องรับผิดชอบรวมอยู่ด้วย
มาตรา ๙๐๑
มาตรา ๙๐๒

คำถามข้อที่ 14.
การที่ผู้ทรงผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ ทำให้ผู้ทรงสิ้นสิทธิที่จะไล่เบี้ยคู่สัญญา คนก่อนๆ
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 15.
ข้อความที่เขียนให้มีการจ่ายดอกเบี้ยเป็น “รายเดือน” โดยเขียนลงไว้ในตั๋วเงิน
ฟ้องบังคับได้
ไม่อาจฟ้องบังคับได้

คำถามข้อที่ 16.
กรณีของตั๋วเงินระบุชื่อ ถ้าเป็นเรื่องตั๋วระบุชื่อแล้วก็มีการสลักหลังลอย โดยเมื่อตั๋วระบุชื่อที่มีการสลักหลังลอย การสลักหลังลอยนั้นคือสลักหลังโดยไม่ระบุชื่อ ผู้รับประโยชน์ หรือโอนตั๋วให้บุคคลภายนอกโดยการส่งมอบ ซึ่งทำได้ตามมาตรา ๙๒๐ วรรคสอง (๓) ถ้าต่อมาตั๋วเงินนั้นขาดความเชื่อถือ คือการปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้ทรงก็จะฟ้องเรียกเงินจากผู้โอนตั๋วนั้นโดยการส่งมอบไม่ได้ เพราะว่าเมื่อตั๋วนั้นมีการสลักหลังลอยก็สามารถโอนต่อกันไปด้วยการส่งมอบ เมื่อมีการโอนโดยการส่งมอบผู้ส่งมอบนั้นไม่ได้สลักหลังและไม่ได้ลงชื่อในตั๋วเงิน เมื่อตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ ผู้ส่งมอบส่งไปโดยไม่ได้ลงชื่อก็ไม่ต้องรับผิด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 17.
 จำเลยเป็นสามีของ ท. ทั้งสองคนเปิดบัญชีกระแสรายวันไว้กับธนาคารโดยจำเลยและ ท. คนใดคนหนึ่งมีอำนาจเซ็น เช็คสั่งจ่ายเงินในบัญชีได้ ท. ลงชื่อในเช็คคนเดียวแล้วจำเลยมอบให้โจทก์นำไปแลก เงินจาก ส. มาให้ ครั้นเช็คถึงกำหนด ส. นำไปขึ้นเงิน ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์ชำระเงินตามเช็คให้แก่ ส. ไปแล้วนำเช็คมาฟ้องให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ ดังนี้ ....
เมื่อจำเลยมิได้ลงชื่อในเช็คจึงหาต้องรับผิดใช้เงินแก่โจทก์ไม่
เมื่อจำเลยมิได้ลงชื่อในเช็ค ก็ต้องรับผิดใช้เงินแก่โจทก์ด้วย

คำถามข้อที่ 18.
จำเลยออกเช็คพิพาทเพื่อให้โจทก์นำไป เปลี่ยนเช็คเดิมจากเจ้าหนี้ ด้วยเจตนาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามคำลวงของโจทก์ทั้งๆ ที่ได้มีการชำระเงินตามเช็คเดิมแล้วเช็คพิพาทจึงไม่มีมูลหนี้โจทก์ถือเช็คพิพาทไว้โดยไม่สุจริต ...
จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดตามเช็คพิพาทต่อโจทก์
จำเลยจึงต้องรับผิดตามเช็คพิพาทต่อโจทก์

คำถามข้อที่ 19.
 ข้อความตามตราประทับ ด้านหลังตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีใจความว่า ตั๋วสัญญาใช้เงินจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเช็ค เรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้วนั้น เป็นข้อความที่ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ มาตรา ๙๘๓ (๒) เพราะ...
เป็นข้อความที่มีเงื่อนไข
เป็นข้อความที่กฎหมายห้าม

คำถามข้อที่ 20.
ถ้าบุคคลใดลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงินและมิได้เขียนแถลงว่า กระทำการแทนบุคคลอีกคนหนึ่งไซร้ ท่านว่าบุคคลคนนั้น ย่อมเป็นผู้รับผิดตามความในตั๋วเงินนั้น
เป็นเรื่อง การลงลายมือชื่อในฐานะตัวแทนตามมาตรา ๙๐๑
เป็นเรื่อง ตัวแทนลงชื่อของตัวแทน มาตรา ๑๐๐๘


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 23602 คน