หมวดหมู่  กลุ่มกฏหมายตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด

แบบทดสอบ แบบทดสอบความรู้ กฎหมายตั๋วเงิน ชุดที่ 1


 สกัดหลักจากหนังสือรวมคำบรรยายเนติบัณฑิต วิชา ตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด (อ.ประทีป เฉลิมภัทรกุล)
---------------------------------------------

แบบทดสอบความรู้ กฎหมายตั๋วเงิน ชุดที่ 1 | กลุ่มกฏหมายตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
ตั๋วเงินนั้นเป็นตราสารที่....
เปลี่ยนมือได้
เปลี่ยนมือไม่ได้

คำถามข้อที่ 2.
ในการใช้เงินตามตั๋วเงิน ท่านมิให้ให้วันผ่อน
 มาตรา ๙๐๒
 มาตรา ๙๐๓

คำถามข้อที่ 3.
 กรณีตั๋วเงินที่สั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือ ตามมาตรา ๙๑๘ ตั๋วเงินที่สั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือ ย่อมโอนได้ด้วยการส่งมอบ ดังนั้น ถ้าผู้ทรงได้โอนตั๋วนั้นด้วยการส่งมอบ โดยผู้ทรงไม่ได้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้น ถ้าต่อมาตั๋วเงินนั้นขาดความเชื่อถือก็คือไม่มีการใช้เงินตามตั๋วนั้น ผู้ทรงคนก่อนที่โอนตั๋วเงินนั้นให้แก่ผู้ทรงคนปัจจุบันก็ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ทรงคนปัจจุบันเพราะไม่ได้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินจึงไม่ต้องรับผิด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 4.
จำเลยออกเช็คพิพาทเพื่อให้โจทก์นำไป เปลี่ยนเช็คเดิมจากเจ้าหนี้ ด้วยเจตนาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามคำลวงของโจทก์ทั้งๆ ที่ได้มีการชำระเงินตามเช็คเดิมแล้วเช็คพิพาทจึงไม่มีมูลหนี้โจทก์ถือเช็คพิพาทไว้โดยไม่สุจริต ...
จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดตามเช็คพิพาทต่อโจทก์
จำเลยจึงต้องรับผิดตามเช็คพิพาทต่อโจทก์

คำถามข้อที่ 5.
เช็คเป็นตราสารเปลี่ยนมือที่ต้องการ ความเชื่อถือในระหว่างผู้สั่งจ่ายและผู้ทรงทั้งหลายว่า เมื่อนำเช็คไปเรียกเก็บเงินแล้ว จะมีการจ่ายเงินตามเช็ค ข้อกำหนดเงื่อนไขใดๆ อันเป็นการห้ามหรือจำกัดการจ่ายเงินจะพึงมีได้จึงเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย การที่จำเลยขีดเส้นสีดำไว้ในช่องวันที่ ...
การกระทำดังกล่าวมีบทบัญญัติของกฎหมายให้อำนาจไว้ว่ากระทำได้
การกระทำดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้อำนาจไว้ว่ากระทำได้

คำถามข้อที่ 6.
ถ้าบุคคลใดลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงินและมิได้เขียนแถลงว่า กระทำการแทนบุคคลอีกคนหนึ่งไซร้ ท่านว่าบุคคลคนนั้น ย่อมเป็นผู้รับผิดตามความในตั๋วเงินนั้น
เป็นเรื่อง การลงลายมือชื่อในฐานะตัวแทนตามมาตรา ๙๐๑
เป็นเรื่อง ตัวแทนลงชื่อของตัวแทน มาตรา ๑๐๐๘

คำถามข้อที่ 7.
ตั๋วสัญญาใช้เงิน มาตรา ๙๘๒ บัญญัติว่า อันตั๋วสัญญาใช้เงินนั้นคือหนังสือตราสารซึ่ง บุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ออกตั๋ว ให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่บุคคลอีก คนหนึ่ง หรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับเงิน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 8.
 จำเลยจะยกข้อต่อสู้ว่าโจทก์กับจำเลยมีข้อตกลงกันว่า หากโจทก์ผู้ฝากละเลยหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้ เช็คไปปลอมลายมือชื่อของผู้สั่งจ่าย และธนาคารหลงเชื่อจ่ายเงินตามเช็คปลอมนั้นไป ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฝากสำหรับเงินจำนวนที่จ่ายนั้นขึ้นอ้างเป็นข้อยกเว้นความรับผิดว่า โจทก์ตกอยู่ในฐานะผู้ต้องตัดบทมิให้ยกข้อลายมือชื่อปลอมขึ้นเป็นข้อต่อสู้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๐๘ วรรคแรก ตอนท้าย ....
ได้
ไม่ได้

คำถามข้อที่ 9.
ในเรื่องการลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน การลงลายมือชื่อใน ตั๋วเงินนั้นมีบทบัญญัติพิเศษตามมาตรา ๑๐๐๘ คือ แม้เจ้าของลายมือชื่อไม่ได้ ลงชื่อด้วยตนเอง แต่ก็มีผลถือเท่ากับได้ลงลายมือชื่อแล้ว
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 10.
ผู้ที่จะต้องรับผิดตามตั๋วเงินต้องเป็นผู้ที่ลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 11.
 มาตรา ๙๐๐  วรรคหนึ่ง ให้หลักไว้ว่า ผู้ใดลงลายมือชื่อในตั๋วเงินผู้นั้นต้องรับผิดตามตั๋วเงิน แสดงว่าผู้ไม่ได้ลงลายมือชื่อ ผู้นั้นไม่ต้องรับผิด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 12.
 ข้อความตามตราประทับ ด้านหลังตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีใจความว่า ตั๋วสัญญาใช้เงินจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเช็ค เรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้วนั้น เป็นข้อความที่ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ มาตรา ๙๘๓ (๒) เพราะ...
เป็นข้อความที่มีเงื่อนไข
เป็นข้อความที่กฎหมายห้าม

คำถามข้อที่ 13.
รู้เห็นเป็นใจให้ผู้อื่นปลอมลายมือชื่อของตนในเช็คพิพาท กรณีก็ต้องถือว่าถูกตัดบทจะโต้เถียงไม่ได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 14.
ตั๋วแลกเงินนั้น คือ หนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ผู้สั่งจ่าย สั่งบุคคลอีกคน หนึ่งเรียกว่า ผู้จ่าย ให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง หรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลคนหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้รับเงิน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 15.
 ถ้าเจ้าของลายมือชื่อได้ มอบอำนาจให้ผู้ใดลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน ลายมือชื่อนั้นก็ไม่ปลอม
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 16.
ข้อความที่เขียนให้มีการจ่ายดอกเบี้ยเป็น “รายเดือน” โดยเขียนลงไว้ในตั๋วเงิน
ฟ้องบังคับได้
ไม่อาจฟ้องบังคับได้

คำถามข้อที่ 17.
กรณีเจ้าของลายมือชื่อ ถูกผู้อื่นเอาชื่อของเจ้าของลายมือ ชื่อไปลงในตั๋วเงินโดยปราศจากอำนาจ แต่เจ้าของลายมือชื่อนั้นได้ให้สัตยาบันก็ คือให้การรับรองเจ้าของลายมือชื่อก็ต้องรับผิดตามมาตรา ๑๐๐๘ วรรคสอง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 18.
กรณีที่ตั๋วเงินมีลายมือชื่อของผู้ที่ไม่ต้องรับผิดชอบรวมอยู่ด้วย
มาตรา ๙๐๑
มาตรา ๙๐๒

คำถามข้อที่ 19.
กรณีของตั๋วเงินระบุชื่อ ถ้าเป็นเรื่องตั๋วระบุชื่อแล้วก็มีการสลักหลังลอย โดยเมื่อตั๋วระบุชื่อที่มีการสลักหลังลอย การสลักหลังลอยนั้นคือสลักหลังโดยไม่ระบุชื่อ ผู้รับประโยชน์ หรือโอนตั๋วให้บุคคลภายนอกโดยการส่งมอบ ซึ่งทำได้ตามมาตรา ๙๒๐ วรรคสอง (๓) ถ้าต่อมาตั๋วเงินนั้นขาดความเชื่อถือ คือการปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้ทรงก็จะฟ้องเรียกเงินจากผู้โอนตั๋วนั้นโดยการส่งมอบไม่ได้ เพราะว่าเมื่อตั๋วนั้นมีการสลักหลังลอยก็สามารถโอนต่อกันไปด้วยการส่งมอบ เมื่อมีการโอนโดยการส่งมอบผู้ส่งมอบนั้นไม่ได้สลักหลังและไม่ได้ลงชื่อในตั๋วเงิน เมื่อตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ ผู้ส่งมอบส่งไปโดยไม่ได้ลงชื่อก็ไม่ต้องรับผิด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 20.
เช็คไม่ใช่ หลักฐานแห่งการกู้ยืมเพราะเช็คไม่มีคำว่ากู้หรือยืม จึงนำสืบว่าออกเช็คแทนหลักฐานการกู้แล้ว มาฟ้องตามลักษณะกู้ยืมไม่ได้
ถูกต้อง
ผิด


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24146 คน