ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม
1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ นักกฎหมาย
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 15 พฤษภาคม 2519 (อายุ 42 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 170 cm. น้ำหนัก 60 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ศึกษาวิชาทหาร
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
2. ผู้จัดการฝ่ายงานคดี
  3. เจ้าหน้าที่กฎหมาย
เงินเดือน 40000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพฯ
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา นิติศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2542
เกรดเฉลี่ย 2.70
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
-
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม 2546 จนถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ที่อยู่-ติดต่อ
2922/243 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
เงินเดือน
35,000
ตำแหน่ง
ผู้จัดการส่วนกำกับและบริหารงานคดี
ความรับผิดชอบ : ให้ข้อมูลและคำแนะนำกับลูกค้าและสถาบันการเงิน
ติดต่อประสานงานกับสำนักกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดี
ติดตามแก้ไขหนี้มีปัญหา เจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ออกตรวจสภาพโครงการของลูกค้า และประเมินโอกาสที่จะได้รับเงินคืน
ตรวจสอบบันทึกหรือคำขอต่างๆ และพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าว
จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าในระบบฐานข้อมูล และประมวลผลเป็นรายงาน
จัดทำบันทึกและระเบียบวาระเสนอต่อที่ประชุม
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ เมษายน 2543 จนถึง ธันวาคม 2545
ชื่อบริษัท สำนักกฎหมายอาภาภิเษก และการบัญชีภาษีอากร
ที่อยู่-ติดต่อ
300/12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
เงินเดือน
15,000
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่กฎหมายและลิขสิทธิ์
ความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ
- ติดตามเร่งรัดหนี้สิน
- ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
- ออกหนังสือชี้แจงรายละเอียดต่างๆ
- จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินคดี
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กันยายน 2543 จนถึง ธันวาคม 2543
สถาบันอบรม โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
หลักสูตรการอบรม
คอมพิวเตอร์
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ สิงหาคม 2544 จนถึง กรกฎาคม 2545
สถาบันอบรม สภาทนายความ
หลักสูตรการอบรม
อบรมวิชาว่าความ
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม 2546 จนถึง ธันวาคม 2553
สถาบันอบรม บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
หลักสูตรการอบรม
เทคนิคการให้บริการ, ศิลปะการเจรจาต่อรอง, การบริหารเวลา, Leadership ฯลฯ
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 35 คำ/นาที   อังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน
  2. สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ - เคยผ่านงานด้านการดูแลและจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์งานเพลงให้กับบริษัท อาร์.เอส.โปรโมชั่น จำกัด และงานเพลงของสุรพล สมบัติเจริญ ให้กับทายาท
- เป็นคณะกรรมการต่างๆ ให้กับ บสย. เช่น คกก.ทำลายเอกสาร, คกก.จัดชั้นความลับ, คกก.จัดเก็บองค์ความรู้, คกก. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน, คกก. ตรวจรับการว่าจ้างทนายความ, คกก.นำส่งชุดข้อมูลลูกหนี้ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ฯลฯ

บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
ปรับปรุงล่าสุด 16/03/2017


คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน (Curriculum Vitae) :

1. ท่านสามารถหาพนักงานผู้จัดการฝ่ายกฎหมายออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลการประวัติผู้สมัครงานผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย (Curriculum Vitae) ซึ่งประวัติผู้หางานผู้จัดการฝ่ายงานคดี อาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้องการ และ ท่านอาจค้นหาเรซูเม่ (Resume) เจ้าหน้าที่กฎหมาย ออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัตได้โดยตรงใบสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย, ใบสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายงานคดี, ใบสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมาย ,หาคนทำงานผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย, หาคนทำงานผู้จัดการฝ่ายงานคดี, หาคนทำงานเจ้าหน้าที่กฎหมาย : สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย, ตำแหน่งงาน ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย, หางาน ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย, งาน ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย, สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายงานคดี, ตำแหน่งงาน ผู้จัดการฝ่ายงานคดี, หางาน ผู้จัดการฝ่ายงานคดี, งาน ผู้จัดการฝ่ายงานคดี , สมัครงาน เจ้าหน้าที่กฎหมาย, ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่กฎหมาย, หางาน เจ้าหน้าที่กฎหมาย, งาน เจ้าหน้าที่กฎหมาย | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21403 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)