ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม

 
กฎหมายใหม่ (ระดับพระราชบัญญัติ) สิงหาคม 2557 - 23 มีนาคม 2558 , เตรียมสอบตั๋วทนาย เนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา | กระดานสนทนากฎหมาย - Lawyer Webboard ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม
กฎหมายใหม่ (ระดับพระราชบัญญัติ) สิงหาคม 2557 - 23 มีนาคม 2558
หมวดหมู่กระดานสนทนา : เตรียมสอบตั๋วทนาย เนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา

ตั้งกระทู้โดย :m เมื่อวันที่ : 30/08/2015 11:01:52 เข้าชม : 4485 ครั้ง

กฎหมายใหม่ (ระดับพระราชบัญญัติ) ที่ลงราชกิจจานุเบกษา และวันที่มีผลใช้บังคับของแต่ละกฎหมาย
---------------------------------------
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๑.พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/082/1.PDF
๒. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/082/18.PDF
๓. พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/082/27.PDF
๔. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/082/32.PDF
---------------------------------------
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
๑. พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๘
--> มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/080/1.PDF
๒.พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/080/9.PDF
---------------------------------------
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/074/1.PDF
---------------------------------------
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ (เล่ม ๑๓๒ ตอน ๗๒ ก)
๑. พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก พ.ศ.๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/072/1.PDF
๒. พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ.๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/072/12.PDF
---------------------------------------
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (เล่ม ๑๓๒ ตอน ๖๖ ก)
๑. พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/1.PDF
๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/25.PDF
๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/49.PDF
๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/78.PDF
----------------------------------------------
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (เล่ม ๑๓๒ ตอน ๖๔ ก)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/064/1.PDF
----------------------------------------------
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (เล่ม ๑๓๒ ตอน ๖๓ ก)
๑.พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/063/1.PDF
๒. พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/063/19.PDF
๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ.๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/063/30.PDF
----------------------------------------------
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (เล่ม ๑๓๒ ตอน ๖๐ ก)
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/060/1.PDF
๒. พระราชบัญญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/060/10.PDF
๓. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/060/13.PDF
----------------------------------------------
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เล่ม ๑๓๒ ตอน ๕๓ ก)
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/053/1.PDF
----------------------------------------------
วันที่่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เล่ม ๑๓๒ ตอน ๔๗ ก)
พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ.๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/047/1.PDF
----------------------------------------------
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (เล่ม ๑๓๒ ตอน ๔๔ ก)
พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/044/1.PDF
----------------------------------------------
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (เล่ม ๑๓๒ ตอน ๔๓ ก)
๑.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/043/1.PDF
๒.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/043/4.PDF
๓.พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/043/7.PDF
๔.พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/043/13.PDF
๕.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/043/13.PDF
----------------------------------------------
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (เล่ม ๑๓๒ ตอน ๔๐ ก)
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/040/1.PDF
----------------------------------------------
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (เล่ม ๑๓๒ ตอน ๓๘ ก)
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/038/1.PDF
----------------------------------------------
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ (เล่ม ๑๓๒ ตอน ๓๔ ก)
๑.พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/034/1.PDF
๒.พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/034/27.PDF
----------------------------------------------
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ (เล่ม ๑๓๒ ตอน ๓๒ ก)
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/032/1.PDF
----------------------------------------------
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ (เล่ม ๑๓๒ ตอน ๓๐ ก)
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/030/1.PDF
----------------------------------------------
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ (เล่ม ๑๓๒ ตอน ๒๘ ก)
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/028/1.PDF
----------------------------------------------
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ (เล่ม ๑๓๒ ตอน ๒๕ ก)
พระบรมราชโองการ ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึก
--> มีผลวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/025/1.PDF
----------------------------------------------
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ (เล่ม ๑๓๒ ตอน ๒๑ ก)
๑.พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/021/1.PDF
๒.พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/021/30.PDF
๓.พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/021/43.PDF
๔.พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/021/43.PDF
๕.พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/021/61.PDF
๖.พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/021/69.PDF
----------------------------------------------
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ (เล่ม ๑๓๒ ตอน ๑๘ ก)
๑.พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/018/1.PDF
๒.พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/018/17.PDF
----------------------------------------------
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ (เล่ม ๑๓๒ ตอน ๑๖ ก)
พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/018/1.PDF
----------------------------------------------
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ (เล่ม ๑๓๒ ตอน ๑๕ ก)
๑.พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/015/1.PDF
๒.พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/015/23.PDF
๓.พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/015/32.PDF
๔.พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/015/41.PDF
๕.พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/015/49.PDF
----------------------------------------------
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ (เล่ม ๑๓๒ ตอน ๑๔ ก)
๑.พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/014/1.PDF
๒.พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/014/22.PDF
----------------------------------------------
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (เล่ม ๑๓๒ ตอน ๑๐ ก)
๑.พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/010/1.PDF
๒.พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/010/12.PDF
๓.พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/010/28.PDF
๔.พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/010/40.PDF
๕.พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/010/43.PDF
๕.พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/010/48.PDF
๖.พระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/010/51.PDF
----------------------------------------------
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (เล่ม ๑๓๒ ตอน ๖ ก)
๑.พระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/006/1.PDF
๒.พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/006/5.PDF
๓.พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/006/7.PDF
๔.พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/006/14.PDF
----------------------------------------------
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ (เล่ม ๑๓๒ ตอน ๔ ก)
๑.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/004/1.PDF
๒.พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/004/9.PDF
๓. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/004/12.PDF
----------------------------------------------
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ (เล่ม ๑๓๒ ตอน ๓ ก)
พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘
--> มีผลวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/003/1.PDF
----------------------------------------------
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ (เล่ม ๑๓๑ ตอน ๘๙ ก)
๑.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
--> มีผลวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/089/1.PDF
๒.พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
--> มีผลวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/089/4.PDF
๓.พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗
--> มีผลวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/089/11.PDF
๔.พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ฃ
--> มีผลวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/089/14.PDF
----------------------------------------------
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ (เล่ม ๑๓๑ ตอน ๘๗ ก)
๑.พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
--> มีผลวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/087/4.PDF
๒.พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๗
--> มีผลวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/087/1.PDF
๓.พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
--> มีผลวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/087/14.PDF
๔.พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
--> มีผลวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/087/19.PDF
๕.พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
--> มีผลวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/087/31.PDF
----------------------------------------------
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (เล่ม ๑๓๑ ตอน ๘๓ ก)
๑.พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗
--> มีผลวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/083/1.PDF
๒.พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
--> มีผลวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/083/10.PDF
๓.พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
--> มีผลวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/083/15.PDF
แจ้งให้ทราบ : กระดานสนทนา (Webboard) สมาชิกทุกคนใช้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ผู้ใช้งานเป็นผู้นำเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถาม ,ร่วมกันแบ่งปันข้อมูล ความรู้ ตอบข้อซักถาม ทางเว็บไซต์ลอว์สยาม ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการโพสตั้งกระทู้-แสดงความเห็นต่างๆ ดังข้อความที่ปรากฎข้างต้น. หากท่านใดมีปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อทีมงาน ที่ support@lawsiam.com
ตอบกระทู้ ร่วมแสดงความเห็น

<< แรกสุด < ย้อนกลับ ต่อไป > ท้ายสุด >>

 
แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด:
ผู้แสดงความเห็น :
E-mail:
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
 


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

 
  
สงวนสิทธิ์การตอบกระทู้ สำหรับสมาชิกที่ ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ (Login) แล้วเท่านั้น.
การ Spam เว็บไซต์ มีความผิดตามกฎหมาย ระบบของเราได้บันทึก IP ของท่านทุกครั้งเมื่อมีการใช้งาน

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 20894 คน

ร่วมสนับสนุน & ติดต่อเรา