ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม

 
สรุปย่อมาตรา "ละเมิด" เตรียมสอบเนติบัณฑิต , เตรียมสอบตั๋วทนาย เนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา | กระดานสนทนากฎหมาย - Lawyer Webboard ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม
สรุปย่อมาตรา "ละเมิด" เตรียมสอบเนติบัณฑิต
หมวดหมู่กระดานสนทนา : เตรียมสอบตั๋วทนาย เนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา

ตั้งกระทู้โดย :นิธิ เมื่อวันที่ : 01/09/2015 21:24:25 เข้าชม : 5115 ครั้ง

รวมตัวบทและสรุปย่อ "ละเมิด"

เน้น มาตรา 420 421 423 425 428-430 432 433 434 437 438 443-446 449 450 452

ละเมิดแบ่งออกไปสามลักษณะในการรับผิด คือ

1. ความรับผิดในทางเสียหายที่เกิดจากการกระทำของตนอง
2. ความรับผิดในทางเสียหายที่เกิดจากการกระทำของผู้อื่น
3. ความรับผิดในทางเสียหายที่เกิดจากการกระทำของ ทรัพย์

------------------------------------------------------

ความรับผิดทางละเมิดที่เกิดจากตนเอง

มาตรา 420 จงใจ หรือ ประมาทเลินเล่อ
จงใจ = รู้ว่าเกิดความเสียหายไม่จำเป็นต้องประสงค์หรือเล็งเห็นผลต่างจากกฎหมายอาญา
ประมาทเลินเล่อ = ตาม ป.อาญา มาตรา 59 ว.4 ขาดความระมัดระวัง (ปรับใช้ด้วยกันได้)

มาตรา 446 ค่าเสียหายที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น จิตใจ โศกเศร้า ฯลฯ เรียกได้แต่ต้องเป็นกรณีที่ความเสียหายเกี่ยวกับ ชีวิต อนามัย ร่างกาย หากเป็นเกิดจากทรัพย์ เช่น สุนัขตาย รักสุนัขเหมือนลูกแล้วโศกเศร้าอยู่คนเดียวไม่มีคนค่อยเคียงข้าง เช่นนี้เรียกไม่ได้

มาตรา 438 การเรียกค่าสินไหมทดแทน

สินไหมทดแทน คือ คืนทรัพย์ หรือ ใช้ราคา (ไม่มีอายุความ) เพราะถูกพรากไปจากทรัพย์เป็นการใช้สิทธิติดตามทรัพย์ตามมาตรา 1336 แล้วแต่จะบรรยายฟ้องเป็นหรือไม่เป็น ต่างจากละเมิดธรรมดาที่อายุความ 1 ปี และ 10 ปี แต่ะกรณีอายุความของหน่วยงานรัฐนั้น นับแต่รู้คือ การสอบสวนเสร็จสิ้นจึงจะถือว่ารู้ ดังนั้นอายุความจึงต่างจากละเมิด ป.พ.พ.

สำหรับกรณีสิทธิไล่เบี้ย ใช้ มาตรา 193/30 คือ 10 ปี นับแต่จ่ายค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ แต่สิทธิไล่เบี้ยในวินาศภัยนั้น อายุการใช้สิทธิไล่เบี้ย 2 ปี เนื่องจากกฎหมายกำหนดไว้

มาตรา 421 ใช้สิทธิที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่คนอื่น

มาตรา 422 กฎหมายบทสันนิษฐานของกฎหมายช่วยในการฟ้องคดีของโจทก์ได้ง่ายขึ้น

มาตรา 423 ไขข่าว เป็นการกล่าวหรือไขข่าว อันฝ่าฝืนต่อความจริง "ต้องเป็นความเท็จ" แต่เป็นการกล่าวซึ่งเป็นความจริงแล้วเสียหายจะเข้ามาตรา 420 ไม่ใช่มาตรา 423 ดังนั้น จะเห็นว่า จะเข้า 423 ได้ต้องเป็นความเท็จ

สำหรับข้อยกเว้นคือ มาตรา 423 วรรค สอง ผู้ส่งข่าวสารอันตนไม่รู้ว่าเป็นความจริง ไม่ต้องรับผิด (พวกนักข่าวที่ชอบอ้างว่า จากแหล่งข่าวตอนเช้าของช่อง 3 ไอ้ผู้ชายใส่แว่นอ่ะ มันไม่ต้องรับผิด เพราะเข้าของยกเว้นตามมาตรา 423 วรรคสอง)

มาตรา 429 คนไร้ความสามารถ ผู้เยาว์ บุคคลที่วิกลจริตก็ต้องรับผิดในการกระทำของตน คนที่รับผิดร่วมคือ บิดามาราโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น หากไม่ใช่ บิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย ก็จะให้มาตรา 430 มาปรับแทน

ข้อแตกต่างระหว่างมาตรา 429 กับ 430 คือ

มาตรา 429 บุคคลที่เป็น มารดาบิดาหรือผู้อนุบาล ต้องรับผิดร่วมด้วยทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ว่าตนเองได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควารแก่หน้าที่ดูแลแล้ว (มัดลูกตนไว้เหมือนมัดวัวมัดควายแล้วพิสูจน์ได้ ก็ไม่ต้องรับผิด)

แต่

มาตรา 430 คือ ไม่ต้องรับผิด เว้นแต่ โจกท์ผู้ต้องเสียหายเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่า บุคคลเหล่านี้ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร

------------------------------------------------
ความรับผิดทางละเมิดโดยเกิดจากผู้อื่น

มาตรา 425 นายจ้างต้องรับผิดกับลูกจ้างในผลของการละเมิดซึ่งลูกจ้างได้ทำไปในทางการที่จ้าง (จ้างแรงงาน)

กรณีที่ชื่อของนิติบุคคล หรือบุคคล ปรากฏชื่ออยู่ที่ข้างยานพาหนะถือว่าคนขับเป็นตัวทนของบุคคลเช่นนว่านั้น เรื่องนี้ ปรับใช้กับ ลูกจ้างขับรถส่งของ คนขับรถเเท็กซี่สหกรณ์ ไล่สายกันยาว ไม่สายกันมันส์ ไล่สายกันงงงวย)

มาตรา 427 ตัวการ ตัวแทน ใช้หลักเดียวกันกับลูกจ้างและนายจ้าง

------------------------------------------------
ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ (รับผิดเพราะการกระทำของบุคคลอื่น)

เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน หรือคนที่ถูกแต่งตั้งโดยหน่วยงานของรัฐ

มาตรา 5 พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

"หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตน ได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรงแต่จะฟ้องเจ้า หน้าที่ไม่ได้"

ฟ้องหน่วยงานรัฐ ฟ้อง เจ้าหน้าที่ไม่ได้ (ต้องเป็นกรณีได้ทำตามหน้าที่และมีหน้าที่ให้ทำเท่านั้น กล่าว มีหน้าที่ทำ หากจงใจ ก็ฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ ฟ้องหน่วยงานรัฐได้เท่านั้น เช่น ตำรวจมีหน้าที่ในการตรวจค้นตามหมายศาล ค้นแล้วไม่เจอยาบ้า จึงยัดยาบ้าให้ ผู้เสียหาย เช่นนี้ผู้เสียหายฟ้อง ตำรวจไม่ได้ ถึงแม้ตำรวจกระทำโดยจงใจก็ตาม ฟ้องได้แต่ หน่วยงานที่ตำรวจนั้นสังกัดอยู่ เพราะ ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อหน่วยงานรัฐได้จ่ายค่าสินไหมฯ แล้ว ก็สามารถใช้สิทธิไล่เบี้ยเอากับตำรวจได้ (เพราะ จงใจ หรือ ประมาณเลินเล่ออย่างร้ายแรง มาตรา 8 หากไม่เข้าสองลักษณะนี้ หน่วยงานของรัฐไล่เบี้ยไม่ได้เลย)

มาตรา 6 (ไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติในหน้าที่) "ถ้าการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่ได้เกิดจากปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในการนั้นเป็นเฉพาะตัว ในกรณีผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงแต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ ได้" ตามตัวอย่างข้างบน หากตำรวจนั้นเป็นตำรวจกองอำนวยการ (ธุรการ) แต่ไปออกตรวจ ค้น โดยไม่มีหมายศาลและยัดยาบ้า เช่นนี้ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานรัฐไม่ได้ (เวงกำ ตำรวจจะด่ามั้ยเนี้ย ยกตัวอย่างเอาแต่คนในเครื่องแบบ)

มาตรา 8 เป็นกรณี หน่วยงานรัฐจะไล่เบี้ยเอาแก่เจ้าหน้าที่ได้ต้องเป็นกรณีเจ้าหน้าที่จงใจหรือประมาณเลินเล่ออย่างร้ายแรง เท่านั้น

กรณีประมาณเลินเล่ออย่างร้ายแรงคือ ไม่เอาใจใส่เลย

มาตรา 9 อายุความไล่เบี้ย 1 ปี นับแต่วันได้ใช้ค่าสินไหมทดแทน

สำหรับกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดและผู้เสียหายเป็นหน่วยงานของรัฐ ก็ให้นำมาตรา 8 มาใช้ แต่หากไม่ใช่การปฏิบัติตามหน้าที่ ก็ให้ ป.พ.พ. มาใช้ (แตกต่างกันนะ) อายุความไล่เบี้ย 2 ปี บัญญัติเป็นกรณีเฉพาะ และถือว่า หน่วยงานของรัฐรับทราบเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว หากสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นก็ถือว่า ยังไม่ทราบ

การใช้ค่าสินไหมทดแทนของเจ้าที่หน้าต่อหน่วยงานรัฐ ไม่จำเป็นต้องใช้เต็มจำนวนแต่ให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรแห่งการกระทำและ ความเป็นธรรมในแต่ละกรณี

และหากการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานรัฐหรือระบบ ก็ให้หักส่วนแห่งความรับผิดังกล่าวออกด้วย

ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน ไม่นำหลักลูกหนี้ร่วมมาใช้ เจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของต้นเท่านั้น

--------------------------------------------------------------
!!!!! พรบ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม !!!!
มาตราที่สำคัญคือ มาตรา 8

สัญญาหรือข้อตกลงที่ทำไว้ล่วงหน้า (ล่วงหน้าก่อนเกิดความเสียหาย) เพื่อยกเว้น จำกัด ความรับผิดเช่นนี้เป็นโมฆะ (ชีวิต ร่ายการ อนามัย)

แต่หากเป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ ร่างกาย ชีวิต อนามัย ก็ให้ใช้ได้แต่พอควรแก่เหตุ (วรรคสองของมาตรา 8 )

มาตรา 9 ความตกลงหรือความยินยอมของผู้เสียหายในการกระทำที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อย จะยกมาอ้างเพื่อให้ตนเองพ้นความรับผิดไม่ได้

-------------------------------------------------------

ความเสียหายละเมิดที่เกิดจากทรัพย์สิน

มาตรา 433 เจ้าของสัตว์ หรือผู้ดูแล รับเลี้ยง (รวมถึงกรณีเจ้าของสัตว์เป็นหน่วยงานของรัฐก็ใช้มาตรานี้)

มาตรา 434 โรงเรือน ผู้ครอบครองโรงเรือน

มาตรา 435 จะประสบความเสียหาย (ยังไม่เกิดแต่จะก่อให้เกิด)

มาตรา 436 ผู้อยู่ในโรงเรือนต้องรับผิดในความเสียหายเพราะของตกหล่นหรือเพราะทิ้งขว้างไปตกในที่อันมิควร

มาตรา 437 วรรค หนึ่ง ยานพาหนะอันเดินกำลังด้วยเครื่องจักรกล ผู้ครองครอง หรือควบคุม

วรรค สอง ทรัพย์อันตรายโดยสภาพ

---------------------------------------------------------

ค่าสินไหมทดแทน เรียกดอกเบี้ยได้ด้วยนะ

มาตรา 438

มาตรา 439

มาตรา 442 ความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้เสียหายประกอบด้วย ใช้มาตรา 223 ผู้ต้องเสียหายเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร.."

มาตรา 443 กรณีทำให้เขาถึงตาย ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ ค่าปลงศพ ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอื่น แต่ต้องเกี่ยวกับค่าปลงศพ

ค่าอุปการะเลี้ยงดู กรณีบิดามารดาตาย บุตรต้องเป็นผู้เยาว์อยู่ หรือ สามีตายภริยาก็ต้องมีฐานะเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายและยังมีสถานะอยู่

แต่หากบุตรตาย บิดามารดา ก็เรียกได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นผู้เยาว์อยู่หรือไม่ เพราะ บุตรมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาตั้งแต่ตนเกิด (มีสภาพเป็นบุคคล) จน บิดามารดาถึงแต่ความตาย แต่บิดามารดา มีหน้าที่แค่บุตรบรรลุนิติภาวะแล้วก็หมดหน้าที่ เว้นแต่ บุตรนั้นจะทุพลภาพและไม่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้

มาตรา 444 ค่าเสียหายแต่ร่างกาย ชีวิต อนามัย (เป็นค่าเสียหายที่เป็นตัวเงิน)

มาตรา 445 อุตสาหกรรม นายจ้างขาดแรงงาน

มาตรา 446 ค่าเสียหายที่ไม่ใช่ตัวเงิน แต่ต้องเป็นค่าเสียหายที่เกี่ยวกับ ชีวิต ร่างกาย อนามัย เท่านั้น

เครดิต มิตรสหายท่านหนึ่ง
แจ้งให้ทราบ : กระดานสนทนา (Webboard) สมาชิกทุกคนใช้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ผู้ใช้งานเป็นผู้นำเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถาม ,ร่วมกันแบ่งปันข้อมูล ความรู้ ตอบข้อซักถาม ทางเว็บไซต์ลอว์สยาม ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการโพสตั้งกระทู้-แสดงความเห็นต่างๆ ดังข้อความที่ปรากฎข้างต้น. หากท่านใดมีปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อทีมงาน ที่ support@lawsiam.com
ตอบกระทู้ ร่วมแสดงความเห็น

<< แรกสุด < ย้อนกลับ ต่อไป > ท้ายสุด >>

 
แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด:
ผู้แสดงความเห็น :
E-mail:
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
 


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

 
  
สงวนสิทธิ์การตอบกระทู้ สำหรับสมาชิกที่ ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ (Login) แล้วเท่านั้น.
การ Spam เว็บไซต์ มีความผิดตามกฎหมาย ระบบของเราได้บันทึก IP ของท่านทุกครั้งเมื่อมีการใช้งาน

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 20894 คน

ร่วมสนับสนุน & ติดต่อเรา