ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม


เก็งมาตรากลุ่ม แพ่ง เนติ ราข้อ , เตรียมสอบตั๋วทนาย เนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา | กระดานสนทนากฎหมาย - Lawyer Webboard ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม
เก็งมาตรากลุ่ม แพ่ง เนติ ราข้อ
หมวดหมู่กระดานสนทนา : เตรียมสอบตั๋วทนาย เนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา

ตั้งกระทู้โดย :CK เมื่อวันที่ : 01/09/2015 22:20:52 เข้าชม : 3845 ครั้ง

ส่วนแพ่ง ข้อ 1-10

ข้อที่ 1 ทรัพย์ และที่ดิน
ม.144,147,148
ม.1299,1300,1304-1307,1310-1314,1329-1332,1349,1350
ม.1367,1368,1369,1370,1374,1375,1377-1381,1382,1385
ม.1387-1401
ฎีกาที่น่าสนใจ ม.1299 ฎ.1840/14(ป),3705/35, 749/36, 667/42, 2380/42(ป), 5866/53
ม.1308-1311 ฎ.5345/46, 10601/51, 10534/51, 2500/46, 339/51, 8305/51
ม.1312 ฎ.3685-3686/46, 4799/52, 951-952/42, 273/41, 5238/46
ทางจำเป็น ฎ.3408/51, 5740/51, 475/46, 6229/51, 4176/35, 5336/39
สิทธิครอบครอง ฎ.3277/53, 4542/42, 6380/50, 5479/43, 14737/51
ครอบครองปรปักษ์ ฎ.1346-1347/35, 2902/35, 4843/45, 6756/44, 17094/55, 12754/54, 1981/56
3864/549, 12756/55, 17573/55, 6147/54, 6819/42, 5801/44, 8700/50, 12735/55
ภาระจำยอม ฎ.809/42, 3059/45, 3217-3218/37, 851/52, 3748/46, 7153/53, 6459/51

ข้อที่ 2 นิติกรรมสัญญา หนี้
สัญญา ม.366,369,370,371,372,374,375,376,377,378,379,380,381,383,386,387,388,389,391
ฎีกาสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก 5496/50, 1200/52, 9266/52, 116/53, 7355/53, 7894/53
11298/53
เบี้ยปรับ ฎ.1464/55, 12756/55
เลิกสัญญา ฎ.6615/53, 7060/53, 3154/54

หนี้ ผลแห่งหนี้ ม.195,196,197-202,203,204,205,206,207,208-210,213,214,215,216,217-219,222,223
224+221,227,229,230+226 ว.1 226 ว.2,233-236,237,238,240,290-302
โอนสิทธิเรียกร้อง ม.303,304,305,306,308
ความระงับแห่งหนี้ ม.314,315,316,317,318,320,321,323,324,331,340,341,342,344,345,346
349,350,352,353

ข้อที่ 3 ละเมิด
ม.420,421,425,426,427,428,429,430,432,433,434,435,436,437,438,443,444,445,446
442+223

ข้อที่ 4 ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
ซื้อขาย ม.454,456,458-460,466,472-474,475,479,483-485
ขายฝาก ดูทุกมาตรา เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับซื้อขาย
เช่าทรัพย์ ม.538,544,545,552,553,554,559,560,566,569,570
คำมั่นจะให้เช่า สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา

ข้อที่ 5 ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
ยืม ม.653,654,655
ค้ำประกัน ม.680,681,682,686,687,688,689,690,691,692,693-701
จำนอง ม.702,703,704,705,707,708,711,714,715,716,717,718-721,722-727,728,729,730,731,732,733
734,735,744,745,746

ข้อที่ 6 ตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
ตั๋วเงิน ม.899,900,901,904,905,910,916,917,918,919,920,921,938,939,940,959,967
เช็ค ม.987,989,990,991,992,995+999+1000, 997,998, 1006,1007,1008
อายุความ 1001,1002,1003

ข้อที่ 7 หุ้นส่วน บริษัท
หุ้นส่วน
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ม.1025,1026,1031,1032,1033,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041
1046,1047,1048,1049-1054,1055,1056,1057,1058,1060,1061,1062
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม.1079,1080,1081,1082,1083,1084,1087,1088,1089,1090,1091,1092,1093,1095
บริษัท
ความรับผิดของผู้เริ่มก่อการ ม.1113,1114
การชำระค่าหุ้น ม.1119 ว.2, 1120+1184,1185
การริบหุ้น ม.1123
การโอนหุ้น ม.1129,1130
อำนาจกรรมการ ม.1168,1169
ปลดกรรมการ ม.1151
เรียกประชุมวิสามัญ,องค์ประชุม ม.1173,1178
การปลดเปลื้องกรรมการ ม.1170
การลงมติ, การเพิกถอนมติ เงินปันผล เพิ่มทุน ลดทุน ม.1194,1195,1200,1201,1220
1221,1222,1224


ข้อที่ 8 ครอบครัว มรดก
ครอบครัว ดูเรื่องเงื่อนไขการสมรส ม.1449,1450,1451,1452,1453,1455,1457,1458
สินส่วนตัว สินสมรส ม.1471,1472,1474+1481
การแบ่งสินสมรส ม.1491,1492
ความเป็นโมฆะของการสมรส การสิ้นสุดการสมรส
ม.1495, 1496,1497,1498,1499,1501

มรดก
กองมรดก ม.1599,1600,1602,1604
ทายาทโดยธรรม ม.1629+1627+1536-1539+1546+1547+1557+บุตรบุญธรรม, 1630-1635การรับมรดกแทนที่ ม.1639,1640,1641,1642,1643,1644,1645
กำจัดมิให้รับมรดก ม.1605-1607
ตัดมิให้รับมรดก ม.1608,1609
สละมรดก ม.1619,1612,1613,1615,1617+1698(3),1618,1611,1614
อายุความฟ้องคดีจัดการมรดก อายุความมรดก ม.1733 ว.2, ม.1754,1755
พินัยกรรม ม.1654,1656,1657,1658,1653+1670, 1698,1699
มรดกของพระภิกษุ ม.1623,1624
ข้อที่ 9 การค้าระหว่างประเทศ
INCOTERM 2010
พรบ.รับขนของทางทะเล ม.3 บทนิยาม ผู้ขนส่ง ผู้ขนส่งอื่น ,4,8,9,10,11,17,26,28,31-35,39,40,43-46
51,52 ดู (1)(9)(10)(13),58,59,60
ฎีกาที่น่าสนใจ ผู้ขนส่ง, ผู้ขนส่งอื่น ฎ.1962/54, 7960/54, 7198/54, 4812/33, 2083/54, 6272/54
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ฎ.1790/54, 19464/55, 5774/55, 9141/55
ค่าเสียหายที่ผู้ขนส่งต้องรับผิด ฎ. 4580/42, 5774/55
ผู้ขนส่งทำผิดหน้าที่ ฎ. 127/42, 7197/54, 12708/55
ฎ.176/51, 1530/51, 3208/52, 4580/42, 5482/52, 2067/53, 720/54
ต้องจำการขนส่งแบบ CY/CY = FCL CFS/CFS = LCL

ข้อที่ 10 ทรัพย์สินทางปัญญา
พรบ.เครื่องหมายการค้า ดูเรื่องเงื่อนไขการจดทะเบียน ม.6,7,8,13การละเมิดเครื่องหมายการค้า ม.44,46การเพิกถอนการจดทะเบียน ่ม.61,67
พรบ. สิทธิบัตร ดู สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ม.5,6,7,8,9 อนุสิทธิบัตร ม.65ทวิ, ุ65ทศ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.56,57,58
ละเมิดสิทธิบัตร การประดิษฐ์ ม.36, 36ทวิ อนุสิทธิบัตร ม.36,36 ทวิ + 65ทศ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.63 ข้อยกเว้นการละเมิด ม.36 ว.2(1)(6)(7)
ความเป็นเจ้าของ ม.10,11,13 การขอรับสิทธิบัตร ม.19,19ทวิ
อายุการคุ้มครอง ม.35,62,65สัตต อนุสิทธิบัตร ม.ุ65,65ทศ
คุณสมบัติผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร ม.14,15,16,17
การเพิกถอนสิทธิบัตร ม.54,65 นว, 64

เครดิต มิตรสหาย ท่านหนึ่ง
แจ้งให้ทราบ : กระดานสนทนา (Webboard) สมาชิกทุกคนใช้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ผู้ใช้งานเป็นผู้นำเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถาม ,ร่วมกันแบ่งปันข้อมูล ความรู้ ตอบข้อซักถาม ทางเว็บไซต์ลอว์สยาม ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการโพสตั้งกระทู้-แสดงความเห็นต่างๆ ดังข้อความที่ปรากฎข้างต้น. หากท่านใดมีปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อทีมงาน ที่ support@lawsiam.com
ตอบกระทู้ ร่วมแสดงความเห็น

<< แรกสุด < ย้อนกลับ ต่อไป > ท้ายสุด >>

 
แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด:
ผู้แสดงความเห็น :
E-mail:
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
 


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

 
  
สงวนสิทธิ์การตอบกระทู้ สำหรับสมาชิกที่ ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ (Login) แล้วเท่านั้น.
การ Spam เว็บไซต์ มีความผิดตามกฎหมาย ระบบของเราได้บันทึก IP ของท่านทุกครั้งเมื่อมีการใช้งาน

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 20874 คน

ร่วมสนับสนุน & ติดต่อเรา